Skaderekvisit avseende va och småskalig vattenkraft

Motion 2021/22:104 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att proportionalitetsprincipen måste stärkas och att det måste införas ett skaderekvisit där staten är skyldig att påvisa en skada innan en enskild eller juridisk person behöver vidta åtgärder, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När staten eller någon annan myndighet ska ställa krav på den enskilde, företag eller en förening är det viktigt att kravet är proportionerligt med den nytta man önskar uppnå. Tyvärr ser vi flera exempel på hur kommuner och länsstyrelser går fram med hårda krav gentemot privata va-anläggningar utan att man ens har genomfört någon mätning som visar om den gamla anläggningen inte längre fungerar.

Vi ser samma fenomen avseende den småskaliga vattenkraften. Vattenbrukarna som många gånger har ägt rätten att bruka ett flöde under flera hundra år tvingas till extremt dyra prövningar samtidigt som det inte är klarlagt i förväg huruvida deras anläggning är ett problem för miljön. Om myndigheterna efter en ny prövning kommer fram till att man avslår fortsatt vattenbruk så förlorar brukaren ett värde utan att staten kompenserar för detta trots att det är staten som via ny lagstiftning tar undan möjligheten till fortsatt drift.

Båda dessa exempel visar att proportionalitetsprincipen måste stärkas samt att det måste införas ett skaderekvisit där staten eller annan myndighet är skyldiga att påvisa en skada innan man tvingar någon enskild eller juridisk person att vidta långtgående och kostsamma åtgärder.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)