Skaraborg

Motion 2005/06:N380 av Carl-Erik Skårman och Cecilia Widegren (m)

av Carl-Erik Skårman och Cecilia Widegren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkta bensin- och dieselskatter.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om snedvridande konkurrensvillkor för livsmedels- och jordbruksnäringen.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skaraborg återigen blir namnet på valkretsen Västra Götalands läns östra.2

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om E 20.3

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagandets villkor.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kunskap och utbildning.4

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utveckla vården genom att avskaffa storlandstinget Västra Götalandsregionen.2

  8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättstrygghet och fler poliser i Skaraborg.5

  9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om enskilda vägar.3

  10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utarmningen av centrala myndighetsfunktioner från Skaraborg.3

1 Yrkandena 1 och 2 hänvisade till SkU.

2 Yrkandena 3 och 7 hänvisade till KU.

3 Yrkandena 4, 9 och 10 hänvisade till TU.

4 Yrkande 6 hänvisat till UbU.

5 Yrkande 8 hänvisat till JuU.

Motivering

Vi vill skapa bättre och tryggare förutsättningar för människor att kunna arbeta och bo i Skaraborg. Vi oroas över och tänker aktivt verka för tydliga förbättringar vad bl.a. gäller.

Landsbygden

Det är viktigt att människor som vill bo och verka på landsbygden har rimliga förutsättningar. Vi kommer t.ex. fortsatt att verka för sänkt bensin- och diesel skatt, så att bl.a. barnfamiljernas möjlighet att skjutsa barnen till fritidsaktiviteter inte påverkas negativt av höjt bensinpris.

Livsmedel- och jordbruksnäringen

Skaraborg är navet bland svenska livsmedel. Det är vi stolta över, men det kostar på att försvara och utveckla. Vi kommer att verka för att svenska skatter och avgifter blir konkurrensneutrala till konkurrentländer.

Skaraborg – namnet

Låt Skaraborg återigen bli Skaraborg som valkretsnamn i stället för Västra Götalands läns östra. Vem kan identifiera sig med det? Den lokala identifikationen är viktig för demokratin samt för ökat deltagande i val.

Modern och säker väg

E 20 är navet genom Skaraborg samt huvudvägen mellan Sveriges första och andra stad. Självklart vill vi ha en utbyggnad till motorväg så snart som möjligt. Det är dels en tillväxtfråga för företagen och därmed många arbetstillfällen, dels nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. De enskilda vägarna är också viktiga transportleder för familje- och arbetsliv på landsbygden, och de är i dag alltför eftersatta av (s)-regeringens minskade anslag.

Företagande – grunden för en bra skola och omsorg

Skaraborg består av många små och medelstora företag. För att flera skall kunna verka och Skaraborg skall kunna växa krävs rimliga och bättre förutsättningar för företagande. Den borgerliga alliansen har presenterat många förslag.

Kunskap – nyckeln till fortsatt framgång

För våra ungdomar och elever är det viktigt att utbildningen håller hög kvalité och är aktuell. Högskolan i Skövde och SLU i Skara är våra pulsådrar som vi vill skall fortsätta att utveckla sina respektive nischer för att vara konkurrenskraftiga. Skaraborgs respektive lokala specialiteter såsom jordbruk och småföretagande skall tas till vara.

Vård i stället för politiker

Vi ser hellre att gemensamma resurser kommer patienter och personal till del än ett svulstigt storlandsting i Västsverige. Vården kan utvecklas genom att politikerorganisationen–regionen avskaffas och att resurserna bl.a. går till att korta köer.

Fler poliser och färre brott

Rättstryggheten för en trygg och säker framtid är helt avgörande för familje- och arbetsliv i Skaraborg. Det är en av statens grundläggande uppgifter att skapa ett säkert samhälle. Därför vill vi ha fler poliser i Skaraborg. Vi beklagar utlokaliseringen av länskommunikationscentralen i Skövde, vilket är en utarmning av Skaraborg. Tingsrättsorganisationen kan tyvärr bli nästa. Det är viktigt i Skaraborg att snabbt kunna nå kontakt med sin lokala polisorganisation för att kunna känna sig trygg.

SOS Alarm

Ytterligare en utflyttning av samhällsfunktioner från Skaraborg. Vi oroas över denna fortsatta utarmning. All centralisering kan inte vara nödvändig eller den mest optimala.

Stockholm den 3 oktober 2005

Carl-Erik Skårman (m)

Cecilia Widegren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)