Skatt efter boyta

Motion 1996/97:Fi415 av Margareta E Nordenvall (m)

av Margareta E Nordenvall (m)
Motionen delad mellan flera utskott
Fastighetsskatten har under det senaste året blivit en allt
tyngre pålaga för alla småhusägare. Särskilt hårt drabbas
skärgårdsbefolkningen och småhusägare i kustnära områden
eller i "attraktiva" områden i storstäderna. Den senaste
fastighetstaxeringen bygger på ett mycket krångligt system
där bland annat allergisanering eller miljöanpassning i
boendet höjer taxeringsvärdet. Om huset ligger nära vattnet
ökar fastighetstaxeringen med mer än en tredjedel vilket
innebär att skatten ökar med mer än 50 procent.
Ett krångligt och inkonsekvent taxeringssystem i kombination med att
Socialdemokraterna har höjt fastighetsskatten ytterligare från den 1 januari
1996 har medfört att den ekonomiska situationen för många småhusägare
blivit ohållbar. Därtill kommer en dubbelbeskattning på boendet genom
förmögenhetsskatten.
Regeringens förslag avvisas
Skärgårdsbefolkningen, likväl som boende i kustnära,
attraktiva områden, tillhör dem som är värst drabbade. Olika
särlösningar för boende i särskilt utsatta områden har
diskuterats. Regeringen har i sin proposition 1996/97:17
föreslagit en tillfällig skattereduktion under fem år för de
fastigheter vars taxeringsvärde ökat med mer än 40 procent.
Den föreslagna skattelättnaden blir dock i praktiken en
chimär och avvisas.
Det finns flera sätt att angripa problemet. Moderata samlingspartiet har
under mycket lång tid förespråkat att fastighetsskatten tas bort helt. Med
tanke på att fastighetsskatten ger staten cirka 19 miljarder kronor i intäkter
årligen kan det, med hänsyn till rådande ekonomiska situation, vara
nödvändigt att ta bort skatten i etapper.
För att undanröja de värsta regionala orättvisorna föreslår jag att hela
taxeringsförfarandet slopas och ersätts med en skatt per kvadratmeter boyta.
Boytan är redan registrerad, så tekniskt är det ytterst enkelt. Svårigheten
ligger på det politiska planet.
Bakgrund
Den nuvarande fastighetsskatten utslagen på hela landets
bostadsbestånd (småhus, bostadsrätter och hyresrätter)
uppgår idag till cirka 44 kronor per kvadratmeter och år.
Variationerna är dock enorma. Nybyggen belastas de första
fem åren med noll kronor, de följande fem åren med halv
fastighetsskatt. Småhus i landsorten beskattas med 25 till
30 kronor per kvadratmeter eller mer medan småhus i
"attraktiva" områden beskattas med upp till 250-300 kronor
per kvadratmeter och år. Hyreshus och bostadsrätter ligger i
snitt över landet på cirka 35 kronor per kvadratmeter och
mer. Sammantaget kan noteras att de regionala skillnaderna
är enorma. Ovanpå detta läggs en dubbelbeskattning i form
av förmögenhetsskatt.
Byt taxeringsvärde mot skatt på
boytan
Idag ger fastighetsskatten ca 19 miljarder kronor i
skatteintäkter till staten. Moderata samlingspartiet har i
många år förespråkat att fastighetsskatten skall avskaffas.
Med tanke på det statsfinansiella läget har i motion 1996/97:Bo201 av
Carl Bildt m.fl. (m) föreslagits att ett första steg kan vara att ta bort
markvärdet från beskattning helt och hållet. Detta skulle innebära att
regionala orättvisor i hela landet och i synnerhet för skärgårdsbor och boende
i kustnära områden skulle kunna kringgås.
Ett alternativt förslag är att ersätta fastighetsskatt baserad på
taxeringsvärdet med skatt per kvadratmeter boyta:
  fastighetsskatten fastställs till maximalt 70 kronor per kvadratmeter
och år
  en spärregel införs som innebär att skatten per kvadratmeter boyta inte
får överstiga den nuvarande fastighetsskatten med mer än 10 procent
  parallellt modifieras skatteuttaget för nybyggen till 25 procent under de
första fem åren samt 75 procent under de följande fem åren.
När alla gamla fastigheter har drabbats av ändrade
förutsättningar och chockhöjda fastighetsskatter är det
rimligt att modifiera dagens regler för nybyggnation.
Detta förslag skulle innebära att de värsta regionala orättvisorna utjämnas,
samtidigt som statens intäkter från fastighetsskatten i stort skulle vara
oförändrade.
När statsfinanserna så medger, skulle man sänka taket från 70 kronor per
kvadratmeter successivt neråt, för att slutligen vara nere i noll. Fastighets-
skatten skulle på sätt avvecklas stegvis.
Regeringens proposition innebär inte att debatten om fastighetsskatten
försvinner. Tvärtom - ju längre tid som går desto fler småhusägare kommer
att bli offer för en orimlig skatt och dubbelbeskattning av sitt eget boende.
Fastighetsskatten tar ingen hänsyn till skatteförmågan och att "låna till
skatten" är ingen tröst "den som är satt i skuld är inte fri".

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag om en tillfällig skattereduktion
av fastighetskatten, i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om sådan lagändring att
fastighetsskatten på sikt avskaffas, i enlighet med vad som anförts i
motionen,1
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om skatt baserad på
fastighetstaxeringen ersätts med skatt per kvadratmeter boyta, i enlighet med
vad som anförts i motionen.1

Stockholm den 6 oktober 1996
Margareta E Nordenvall (m)1 Yrkandena 2 och 3 hänvisade till SkU.Gotab, Stockholm  1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (6)