Skatt på djurförsök

Motion 2005/06:Sk492 av Ulf Holm (mp)

av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning om möjligheterna för ett införande av en beskattning av djurförsöken i Sverige.

Motivering

Sedan 1999 har antalet djurförsök i Sverige stigit konstant. I dagsläget ligger siffran på över 500 000 djur, främst råttor, kaniner, möss och marsvin. Många av dessa djur utsätts för fruktansvärda angrepp.

Samtidigt ökar det folkliga motståndet mot plågsamma djurförsök. I september 2004 överlämnades 500 000 namnunderskrifter till EU-kommissionen, med kravet att EU:s kemikalietester skulle genomföras genom alternativ till djurförsök. Det är dock inte bara av etiska skäl som många förkastar djurförsöken, utan fler och fler människor börjar inse att djurförsöken även har ett flertal vetenskapliga brister eftersom det finns fysiologiska och anatomiska skillnader mellan arterna. Exempelvis är penicillin dödligt för marsvin och aspirin dödligt för katter. Ett antal forskare och läkare har börjat organisera sig i nätverk, som 1 000 doctors against vivesection i USA, för att öka anslagen till alternativ till djurförsök och möjliggöra för en mer vetenskaplig försöks­verksamhet. Alternativen som de ofta pekar på är tester på odlade celler och dator­modeller, vars resultat inom många försöksområden stämmer överrens med verkligheten i 85–97 % av fallen.

För att motverka ökningen av antalet djurförsök har den nederländska djurrätts­organisationen Proefdiervrij tillsammans med konsultföretaget Ernst & Young tagit fram tre modeller för att beskatta djurförsök. Förslaget skulle innebära att de företag och universitet som använder sig av djurförsök måste satsa en viss procent av sin forskningsbudget på utveckling och införande av djurfria försöksmetoder.

Ökad forskning kring alternativ till djurförsök kan göra Sverige till en ledande nation på området. Med framtidens teknologi kommer alternativen till djurförsök förmodligen att utgöra en betydligt vetenskapligare forskningsmetod än plågsamma djurförsök. Proefdiervrijs förslag innebär en skatteväxling som inte bara gynnar djuren, utan även den medicinska forskningen.

Skatteutskottet motiverar i sitt utskottsbetänkande, 2004/05:SkU23, sitt avslag till förslaget om skatt på djurförsök med följande: Utskottet har genom åren hävdat att all statlig verksamhet bör underkastas normal budgetprövning, och utskottet har därför konsekvent motsatt sig förslag som innebär en specialdestinering av skattemedel. Utskottet ser ingen anledning att frångå denna princip i detta fall och avstyrker motion Sk305.

Jag anser att utskottet alltför stelbent avslår förslaget. Fakta är ju att antalet djurförsök inte minskar med det regelverk vi har idag och att nya tag måste till för att uppnå målet. Jag vidhåller därför mitt förslag om skatt på djurförsök. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2005

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare