Skatteharmonisering mellan Finland och Sverige vad gäller finsk röd olja

Motion 2005/06:Sk252 av Anna Grönlund Krantz (fp)

av Anna Grönlund Krantz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en skatteharmonisering mellan Sverige och Finland vad gäller finsk röd olja.

Motivering

I Tornedalen är gränsen mellan Sverige och Finland mer eller mindre utsuddad. Nedskärningar i tullens verksamhet har lett till att tullstationen relativt ofta står obemannad och droger och människor smugglas dagligen över gränsen. Dessvärre tycks regeringen inte prioritera tullens arbete med att stoppa denna illegala verksamhet, utan i stället tycks regeringen mena att tullen ska satsa sina resurser på att stoppa införseln av den finska röda oljan.

I ett läge där det är möjligt att fylla såväl bil som tillhörande släp med alkoholhaltiga drycker upplevs det av många gränsboende som orimligt att det inte är tillåtet att handla billig värmeolja i Finland.

Den lågbeskattade finska oljan får i Finland användas som villaolja och i maskiner som inte framförs på vägar. Det kan tyckas självklart att frihandeln som råder inom EU inte borde exkludera den lågbeskattade finska oljan.

I dag är det knappast lönsamt att på ett legalt sätt ta in den lågbeskattade oljan till Sverige. För eget bruk får du fylla bensintanken samt en 10 liters reservdunk. En införsel måste i förväg anmälas till den särskilda skattemyndigheten i Ludvika och en säkerhet för punktskatterna lämnas in. Regeringen motiverar dubbelbeskattningen med att det rör sig om ett ovanligt transportsätt. När punktskatten och säkerheten är betald är lönsamheten på affären mycket liten. Detta har lett till att den privata och legala införseln är relativt liten. De personer som i stället tjänar pengar på regeringens orimliga politik är smugglarna som i stor skala transporterar lågbeskattad olja över gränsen.

Det går inte att upprätthålla en lag som inte har någon som helst förankring i verkligheten. Det är en illusion att vi genom lagstiftning kan lösa frågan om den olagliga införseln av rödolja. Bakgrunden till att handeln förekommer är mycket enkel: skatteskillnaden mellan vårt högskatteland och, i detta sammanhang, lågskattelandet Finland är alltför stor. Skatten är flera kronor högre per varje liter olja i Sverige än i Finland. Detta skapar ett ekonomiskt incitament för både illegala exportörer och importörer. Genom att harmonisera skatten mellan de båda länderna skulle detta ekonomiska incitament försvinna och smugglingen därmed upphöra.

Stockholm den 21 september 2005

Anna Grönlund Krantz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)