Skatten på öl

Motion 1994/95:Sk642 av Mikael Odenberg (m)

av Mikael Odenberg (m)
Inom Europeiska unionen (EU) finns regler om
proportionalitet i beskattningen av alkoholhaltiga drycker.
Enligt beslutade EU-direktiv skall skatterna tas ut i relation
till dryckernas alkoholhalt, mätt i volymprocent.
Sedan 1992 har Sverige i huvudsak tillämpat en sådan
beskattningsprincip för vin och sprit. Riksdagen antog i
december 1994 en ny alkoholskattelag, varigenom också
beskattningen av öl bringades i överensstämmelse med EU:s
direktiv.
I beslutet har riksdagen låtit den nya skatteskalan utgå från
den tidigare beskattningen av öl klass III (starköl). Sverige
hade emellertid -- jämfört med omvärlden -- extremt höga
skatter på starköl. När den nya, alkoholrelaterade
skatteskalan utgår från denna extrema nivå blir
skattehöjningarna omfattande för de svagare ölsorterna.
I ett internationellt perspektiv är ett öl om ca 5
volymprocent alkohol (motsv. s.k. mellanöl) det vanligaste.
Den svenska skatten för ett sådant öl är nu nästan fyra gånger
högre än i Danmark och nästan 14 (!) gånger högre än i
Tyskland:
Skatt (kr/liter öl, 5 procent)
Sverige
Danmark
Tyskland 11:65
3:00
0:85
Det 
är uppenbart att dessa skillnader i beskattning kan leda
till en omfattande gränshandel. Redan Alkoholpolitiska
kommissionen uppmärksammade detta i sitt betänkande
(SoU 1994:25 sid 69):
Skulle man behålla den höga alkoholskatten samtidigt som
fri införsel av alkoholdrycker tillåts kommer gränshandeln
att bli omfattande.
Sverige har en livlig färjetrafik med såväl Danmark som
Tyskland. År 1993 registrerades 10.749.000 ankomster med
färja från Danmark och 1.601.000 från Tyskland. Från
årsskiftet har den tillåtna kvantiteten för personlig införsel
från dessa länder ökat till 15 liter öl per person och inresa.
Så småningom torde den hamna på den gängse inom EU, 110
liter.
Redan med den lägre tillåtna mängden, 15 liter, förefaller
det som om gränshandeln har tagit fart. Från Limhamn har
rapporterats att passagerarna i snitt för i land 50--70 backar
danskt öl vid varje tur. Med tio turer per dygn skulle det
innebära en införsel på mellan 5.000 och 7.000 liter per
dygn. Pressuppgifter har gjort gällande att Systembolaget i
Helsingborg tappat mer än 20 procent av sin redan låga
försäljning, medan handeln i Helsingör ökat sin försäljning
med 60 procent under årets två första veckor.
Tullens möjligheter att kontrollera införseln av öl har
minskat väsentligt, eftersom narkotika och andra farliga
varor prioriteras. Regeringen har dessutom ålagt tullen
omfattande sparkrav, vilket kommer att leda till drastiska
personalminskningar. Fackförbundet Tull-Kust rapporterade
den 17 januari att personalen i Trelleborg skall minska från
140 till 38 personer, i Malmö från 316 till 146 och i
Helsingborg från 329 till 146. Detta torde medföra att tullen
stundtals blir helt obemannad.
Det finns således en risk för stor införsel av öl -- inte för
personligt bruk, utan för vidareförsäljning. Den risken blir
inte mindre av att kommersiella transporter knappast
kontrolleras alls. Erfarenheter från brittiska färjelägen
indikerar nämligen att de största kvantiteterna öl där medförs
av lastbils- och långtradarchaufförer.
EU-kommissionen har i en rapport till ministerrådet pekat
på de effekter som uppstår när medlemsländerna har stora
skatteskillnader på öl. Som exempel har anförts
Storbritannien med en skatt om ca 6 kronor per liter öl, att
jämföra med Frankrikes 90 öre. Kommissionen konstaterar
att Storbritannien har skäl att sänka ölskatten för att den inre
marknaden skall fungera på avsett sätt och hänvisar till
Danmark. Där halverades i stort sett skatten inför den inre
marknadens etablering, varvid en stor del av danskarnas
gränshandel i Tyskland upphörde.
Det är uppenbart att Sverige inte kan upprätthålla den stora
skatteskillnaden mot Danmark utan skador för den svenska
bryggerinäringen. Skatteskillnaden riskerar också att leda till
ökad kriminalitet. Skatten på öl i Sverige bör därför sänkas
till dansk nivå för att eliminera incitamenten till gränshandel
och illegal kommersiell införsel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om justering av svensk ölbeskattning till
en nivå motsvarande Danmarks.

Stockholm den 23 januari 1995

Mikael Odenberg (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (2)