Skattepolitikens inriktning

Motion 1998/99:Sk309 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Sammanfattning
I motionen föreslås riksdagen besluta om skatteförändringar för att skapa
bättre förutsättningar för nya jobb, bättre förutsättningar för ett livslångt
lärande, ett mindre hårt beskattat boende samt en rad skatteförändringar som
gör att alla får behålla mer av sin egen lön eller inkomst. Vissa förändringar
föreslås på punktskatte- och mervärdesskatteområdet. Ett antal skatter som
har en direkt koppling till vissa näringars överlevnad på den internationellt
konkurrensutsatta marknaden föreslås också. Förslagens sammanlagda effekt
på de olika inkomstgrupperna framgår av nedanstående sammanfattnings-
tabell.
Tabell 1. Kassamässiga inkomstavvikelser för statsbudgeten åren 1999 till 2001
Miljarder kronor
1999
2000
2001
Inkomstgrupp 1000 Skatter m.m.
-18,55
-30,70
-36,41
Inkomstgrupp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (64)