Skattereduktion vid utbyggnad av it-infrastruktur

Motion 2013/14:Sk292 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av villkoren för skattereduktion vid utbyggnad av it-infrastruktur.

Motivering

I takt med att efterfrågan på höga överföringshastigheter ökar blir det aktuellt för allt fler hushåll att fiberansluta sina hem. I slutet av 2012 fanns över en miljon fiberanslutna bredbandsabonnemang och antalet ökade under året med 16 procent.

Regeringen har antagit ett mål om att år 2020 ska 90 procent av landets hushåll och företag ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Av dagens totalt 3,1 miljoner abonnemang på fast bredband uppnår endast 24 procent hastigheter på 100 Mbit/s eller mer enligt rapporten Svensk telemarknad (PTS, 2012). De tjänster som möjliggör denna hastighet är i huvudsak fiber eller 4G, varav mobila bredband ofta har kapacitets­begränsningar i mängden datatrafik.

Många hushåll vill dra fiber till sina hem, men kostnaderna kan avvika avsevärt beroende på förutsättningarna. I de fall där kanalisation redan finns behövs inte något större ingrepp, men i andra fall krävs borrning, grävning och schaktning som bidrar till rejält höjda omkostnader. Inte minst gäller detta fiberanslutning av de drygt två miljoner villor som finns i Sverige.

Som prisexempel kan tas ett etablerat bredbandsområde där själva arbetskostnaden är ca 3 500 kr av den totala kostnaden 12 500 kr. Det är med andra ord en liten del av den totala kostnaden som är avdragsgill. Än mer kännbart blir det när kanalisation saknas och priset ökar med 10 000–20 000 kr.

Om vi ska uppfylla regeringens mål för bredbandstäckning, bör det bli mindre ekonomiskt påfrestande att dra fiber på egen tomt. Dagens kostnader har en avskräck­ande effekt och hämmar utbyggnaden av en för samhället och framtiden viktig it-infrastruktur. Priset för fiberutbyggnad skulle kraftigt reduceras om även maskinhyra var avdragsgill, på liknande sätt som arbetskostnader. Skattereduktion bör också vara möjlig vid invändig installation. Därför bör en översyn göras av hur villkoren för skattereduktion bättre kan harmoniseras med den pågående utbyggnaden av viktig it-infrastruktur.

Stockholm den 27 september 2013

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)