Skjutövningar vid Veckholms skjutfält

Motion 2012/13:Fö224 av Agneta Gille (S)

av Agneta Gille (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omlokalisering alternativt minskning av skjutövningar vid Veckholms skjutfält.

Motivering

Mälaren är Sveriges tredje största sjö efter Vänern och Vättern. Mälaren ligger i landskapen Västmanland, Uppland och Södermanland. Sex län och ett 40-tal kommuner ligger mer eller mindre inom Mälarens tillrinningsområde.

Mälaren har med sina öar och strandområden klassificerats som riksintresse. Mälaren är vattentäkt för 1,3 miljoner människor, bland annat tar Stockholm Vatten och Norrvatten sitt råvatten från sjön. Friluftslivet är mycket omfattande i och kring Mälaren. Båtliv, bad- rekreationsmöjligheter för en stor del av Sveriges befolkning sker vid och i Mälaren. Det finns ett omfattande djurliv vid Mälaren.

Mälaren ligger i det område som är mest expansivt i Sverige avseende tillväxt och expansion. Ett flertal kommuner har många planer på byggnation i anslutning eller i närområdena kring Mälaren. Trycket är därför stort kring att låta Mälaren verkligen få vara ett riksintresse, både avseende vattenkvalité för dricksvatten och nödvändigt rekreationsområde för att möjliggöra en bra och miljöanpassad byggnation och expansion kring Mälaren.

Det är därför anmärkningsvärt att försvaret tillåts ha ett övningsskjutfält – Veckholms skjutfält – vid Mälarens strand i direkt anslutning till kommunerna Enköping, Håbo och Upplands-Bro. Länsstyrelsen har nyligen beviljat försvaret att ha max 115 skjutdagar per år vid Veckholms skjutfält. Beslutet är ytterst olyckligt med hänvisning till det som nämnts ovan. En stor del av området kring skjutfältet kan inte användas för rekreation och båttrafik när försvaret övar. Ett betydligt större område påverkas mycket negativt av buller från övningsskjutningarna. All eventuell byggnation och expansion vid området, kan komma att överklagas av försvaret med hänvisning till att det finns riskavstånd till skjutfältet osv. Nackdelarna med ett skjutfält i det här området är betydligt större än fördelarna för försvaret att ha ett centralt beläget område för att bedriva övningsskjutningar. Det mest logiska torde vara att ledningsregementet i Enköping samkörde sina skjutövningar med livgardet vid Marma skjutfält alternativt förflyttade sina skjutövningar till Älvdalens skjutfält.

Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att utreda möjligheterna att omlokalisera skjutövningarna från Veckholms skjutfält till annat skjutfält alternativt få försvaret att självmant minska antalet skjutdagar vid Veckholms skjutfält.

Stockholm den 3 oktober 2012

Agneta Gille (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)