Skogsutbildning och forskning i södra Sverige

Motion 1992/93:Ub648 av Ulf Melin m.fl. (m, c, fp, kds)

av Ulf Melin m.fl. (m, c, fp, kds)
Det finns inte något område inom utbildningssektorn där
det råder en så stor snedfördelning i landet som just på den
högre skogliga utbildningen och forskningen. Knappt 10
procent av resurserna satsas på södra Sverige. Resten satsas
på mellersta och norra Sverige. Risken är uppenbar att
snedfördelningen kommer att öka i framtiden och att
koncentrationen till mellersta och norra Sverige kommer att
öka. Skälet till detta är SLU:s beslut att lägga ner
skogsteknikerutbildningen i Värnamo.
Samtidigt vet vi att 20 procent av skogen finns i Götaland
och att 30 procent av tillväxten och 40 procent av
skogsbruksvärdet finns där. Dessutom finns 40 procent av
arbetstillfällena i södra Sverige. Det finns en mängd företag
som arbetar med skogsprodukter i Götaland. Det är t.ex.
sågverk, massaindustri, pappersbruk, möbelindustri,
småhustillverkare och värmeverk. Närheten till den
europeiska marknaden gör att dessa företag har goda
utvecklingsmöjligheter. Men det gäller att bättre ta tillvara
träets möjligheter till utveckling av nya produkter. Mot
bakgrund av vad vi nu har beskrivit ter sig SLU:s beslut om
nedläggning i Värnamo än mer anmärkningsvärt. Man
borde i stället satsa mer resurser på forskning och utbildning
i södra Sverige, nu gör man i stället tvärtom. Skogsnäringen
har varit fullständigt enig i sitt ogillande av beslutet att lägga
ned den enda skogliga högskoleutbildningen i södra
Sverige.
En annan aspekt som gör att forskning och utbildning
borde vara bättre fördelad i landet är att skogen och
skogsbruket inte ser likadant ut i vårt land. Det finns
betydande skillnader mellan norra och södra Sverige. Det
gäller t.ex. ägarstrukturen där södra Sverige domineras av
småskogsbruket med nära 100 000 skogsägare. I motsats till
norrlandsskogsbruket är det småskaligt, naturen är helt
annorlunda vilket kräver exempelvis avverkningsmetoder
och naturvårdshänsyn av annan typ än i Norrland. I södra
Sverige finns det också en annan trädslagsfördelning med
bl.a. ädellövskog som kräver sin speciella skötsel.
Skogsmästareutbildningen, som i dag är en ettårig
påbyggnadsutbildning, sker i Skinnskatteberg och där
bedrivs liksom i Bispgården skogsteknikerutbildning.
Skogsteknikerutbildningen i Värnamo upphör våren 1993
efter beslut i SLU:s styrelse våren 1992.
När riksdagen våren 1992 behandlade anslaget till SLU
skrev ett enigt utbildningsutskott i sitt betänkande
1991/92:UbU17 bl.a.
Mot bakgrund av det sydsvenska skogsbrukets speciella
karaktär och förutsättningar anser utskottet i likhet med
SLU att vid den pågående översynen av den skogliga
utbildningen bör särskilt beaktas behovet av kunskap om
sydsvenska skogliga förhållanden. Utskottet utgår från att
regeringen vid beredningen av förslag som rör utbildning
och forskning vid SLU som kommer att föreläggas
riksdagen inför budgetåret 1993/94 beaktar de i det
föregående redovisade förhållandena.
I december 1992 skulle SLU:s styrelse tagit beslut i
frågan om den framtida skogliga utbildningen efter förslag
från sin skogsutbildningsgrupp. Denna grupps majoritet
föreslog bl.a. att en ny treårig skogsmästarutbildning
inrättas. Den skall ersätta nuvarande skogstekniker- och
skogsmästarutbildning. Mot denna förändring har vi ingen
invändning. Däremot reagerar vi mot att
skogsutbildningsgruppen föreslog att utbildning endast
skulle äga rum i Skinnskatteberg och Bispgården. Därmed
gick man emot intentionerna i riksdagens beslut. Det hade
varit rimligare med en lokaliseringsort i norra Sverige och
en i södra Sverige, förslagsvis Värnamo. SLU:s styrelse har
bordlagt frågan till mars 1993.
Det är angeläget att frågan om högre skoglig utbildning
och forskning i södra Sverige får en lösning under våren
1993. Det är vår uppfattning att det inte är försvarbart att
lämna södra Sverige helt utan högre skoglig utbildning och
en begränsad skoglig forskning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av högre skoglig
utbildning och forskning i södra Sverige.

Stockholm den 25 januari 1993

Ulf Melin (m)

Carl-Johan Wilson (fp)

Rune Backlund (c)

Märtha Gårdestig (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)