Skogsvård

Motion 2007/08:MJ439 av Hans Stenberg och Jasenko Omanovic (s)

av Hans Stenberg och Jasenko Omanovic (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kraftfulla åtgärder för att öka de skogsvårdande insatserna.

Motivering

Under de senaste åren har man kunnat konstatera stora brister i skötseln i en del av våra skogar. En av orsakerna till bristerna kan vara att många skogsägare inte uppfattar kraven i skogsvårdslagen på återföryngring som tillräckligt skarpa. En annan orsak kan vara att de skogliga beredskapsarbeten som tidigare stod för en stor del av röjningsarbetet har försvunnit. Detta har lett till att vissa skogsägare försummar att röja skogen.

Sammantaget leder detta till att återväxten i skogen blir mindre, vilket allvarligt kommer att påverka landets ekonomi på sikt eftersom skogen är en så viktig del av landets försörjning. Med anledning av detta är det angeläget att kraftfulla åtgärder sätts in för att öka de skogsvårdande insatserna när det gäller plantering, röjning och gallring.

Stockholm den 5 oktober 2007

Hans Stenberg (s)

Jasenko Omanovic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)