Skola för papperslösa barn

Motion 2011/12:Sf240 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
V444

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag på hur barn till papperslösa ska kunna gå i skolan på samma villkor som andra barn.

Motivering

Sverige erbjuder inte gömda barn någon lagstadgad rätt till skolgång – detta trots att staten, enligt barnkonventionen, är skyldig att ge varje barn som befinner sig i landet tillgång till utbildning. Det innebär att även ett barn till föräldrar som lever gömda har den rätten. I dag avgörs skolgången för dessa barn från fall till fall och av hur mycket solidaritet det finns vid varje enskild skola. Vänsterpartiet har drivit en ändring av denna ordning under lång tid och FN:s kommitté för barnets rättigheter har upprepade gånger kritiserat Sverige för dessa förhållanden.

Man bör komma ihåg att oavsett vad man anser om föräldrarnas skäl att hålla sig och sina barn gömda måste barnen tillförsäkras så goda uppväxtvillkor som möjligt, och att vistas i skolan några timmar om dagen med struktur och kamrater kan bli en livlina för dessa barn. Vänsterpartiet menar därför att den rätt till skola som gäller barn till asylsökande också ska gälla barn som lever gömda utan papper. Detta ska gälla från förskola till gymnasiet inklusive särskola.

Vänsterpartiet gjorde i samband med vårbudgeten för 2005 en särskild överenskommelse, med den tidigare socialdemokratiska regeringen och Miljöpartiet, om att se över hur gömda barn som finns i Sverige ska garanteras rätten att gå i skolan. Gömda och papperslösa barn i Sverige har numera rätt till sjukvård men har fortfarande inte rätt att gå i skolan. Inom EU är det endast Sverige, Danmark och Tyskland som inte erbjuder gömda barn någon lagstadgad rätt till skolgång, vilken alltså är fastställd i barnkonventionen.

År 2007 slutfördes den utredning som tillsattes efter krav från Vänsterpartiet och som skulle se över vilka regleringar som var nödvändiga för att tillse att skolgången ska kunna ske under trygga former. Dessvärre innebar utredningens förslag inga som helst förbättringar när det gäller sekretessfrågan, vilken var själva orsaken till att frågan överhuvudtaget behövde utredas. Utredningens förslag innebar att polisen skulle ha rätt att gå in i skolan och hämta barn för att verkställa avvisning. Därigenom bidrog utredningen enbart med att göra en tydlig markering att förskolan och skolan inte ska vara några frizoner för barn till papperslösa. Risken var att utredningens förslag skulle komma att innebära en försämring jämfört med i dag för de papperslösa barnens rättigheter och säkerhet om de genomförts.

I Ekots lördagsintervju den 19 januari 2008 lovade utbildningsminister Jan Björklund att fr.o.m. i år skulle kommunerna vara skyldiga att bereda plats i skolan för gömda flyktingbarn och polisen skulle inte få söka upp barnen i skolan eller skugga dem för att spåra föräldrarna. Regeringen måste nu skyndsamt vidta åtgärder för att även dessa barns rättigheter ska tillgodoses. Det är vidare av mycket stor vikt att skolgången även för barn till papperslösa ska kunna ske under trygga former, så att polisen t.ex. inte ska ha möjlighet att gå in i skolan för att verkställa avvisning.

Regeringen och Miljöpartiet har träffat en ramöverenskommelse om migrationspolitiken som bl.a. innebär att barn till papperslösa ska ha rätt att gå i skola, och pengar har avsatts för detta i budgetpropositionen för 2012. Närmare detaljer om innehållet i den kommande lagstiftningen och tidpunkt för ikraftträdandet saknas. Denna fråga har redan förhalats alldeles för länge.

Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag på hur barn till papperslösa ska kunna gå i skolan på samma villkor som alla andra barn från och med den 1 januari 2012. Detta bör riksdagen begära.

Stockholm den 23 september 2011

Christina Höj Larsen (V)

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03
Yrkanden (1)