Skotrar

Motion 2006/07:T389 av Lars U Granberg m.fl. (s)

av Lars U Granberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skoterpolitik.

Motivering

Vi som är bosatta i vårt lands skoterregion vill att regeringen skapar en tydlig skoterpolitik som värnar vår möjlighet att använda fordonet skotern. I de delar av vårt land där skotern är ett tydligt inslag i människors vardag bör politiken understödja den frihet som fordonet skotern ger till befolkningen i dessa regioner. Men för att nå dit krävs en rad åtgärder för att komma till rätta med att minska riskerna att framföra fordonet och att få bukt med missbruk av ansvaret att använda sig av ett fordon ute i terrängen.

Det som krävs av regeringen är att man skapar en miljö där samverkan mellan politiker och skoterorganisationer stärks. Därför är det viktigt att beslut rörande en stärkt säkerhet på ledsystem och satsning på ny viktig infrastruktur förs så nära brukarna som möjligt. Därför är det viktigt att regeringen tar initiativ till att även skapa fungerande samverkan på regional och lokal nivå.

Ett av de viktiga målen med den framtida skoterpolitiken bör vara en tydlig finansiering av säkra och turistvänliga skoterleder. Det finns en stor potential i utvecklingen av skoterturismen i vårt lands skoterregioner. Men i dag är kunskapen liten om hur stor den kan vara. Därför bör frågan utredas alternativt snabbt utvärderas av regeringen. För att tydligt ge skoterturismen denna utvecklingsmöjlighet krävs det statliga satsningar på vettiga breda och natur sköna leder. Säkerheten på lederna handlar om säkra överfarter över vattendrag och vägar. Även bredden på lederna bör utvecklas. Två fordon bör kunna mötas med tillräckligt säkerhetsutrymme på leden. Även en satsning på säkerhet ger också möjligheten för andra att nyttja ledsystemet på ett säkert sätt. Det kan handla om skidåkare eller människor som på annat sätt vill söka sig ut i terrängen. Målet bör ställas högt från regeringen vad avser skapandet av en hållbar utveckling av framtida infrastruktur på skoterområdet. För att nå fram till denna utveckling krävs en vettig finansiering av den framtida skoterinfrastrukturen, och därför behöver regeringen utreda frågan rörande vettiga finansieringsformer. En sådan utredning bör ge brukarorganisationerna ett självklart utrymme.

En viktig del i att hålla ordning och reda efter vårt lands skoterleder är att det finns ett lokalt och regionalt förankrat ansvar för detta. Här spelar de redan nu befintliga skoterklubbarna en viktig roll. I dag är skoterklubbarna en folkrörelse i de regioner där skotertrafiken är etablerad. Men det är av största vikt att regeringen inte förändrar förutsättningen för denna organisation att vara den folkrörelse man är i dag. Dagens snöskoterrörelse bedriver på central nivå utbildning av handledare och examinatorer för utfärdande av förarbevis för snöskoter. Samma folkrörelse är också i dag huvudman för förarbevisutbildningen ute lokalt. Denna verksamhet säkerställer att man fortsättningsvis kan upprätthålla kontrollen runt våra leder och fungera som den folkrörelse man är.

För att få en väl fungerande och sammanhållen utveckling av skotertrafiken och skoterturismen i vårt land bör också en myndighet få det samlade uppdraget för hela terrängtrafiken i vårt land. Då först skapas förutsättningar att utveckla och ta till vara de möjligheter som ligger i en framtidsinriktad skoterpolitik i vårt land.

Stockholm den 26 oktober 2006

Lars U Granberg (s)

Leif Pettersson (s)

Maria Öberg (s)

Gunnar Sandberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)