Skuldsaneringsrätt i högskoleutbildning

Motion 1993/94:Ub605 av Bengt Kronblad och Krister Örnfjäder (s)

av Bengt Kronblad och Krister Örnfjäder (s)
Det är ett känt faktum att allt fler privatpersoner (och
familjer) hamnat eller kommer att hamna i den s.k.
skuldfällan. Ett flertal undersökningar och utredningar
belyser detta. Staten har reagerat på detta växande
samhällsproblem framför allt genom förebyggande
åtgärder. Man har bl.a. ålagt kronofogdemyndigheterna att
arbeta med förebyggande verksamhet, framför allt genom
information i skolor. Utredning pågår också om införande
av en skuldsaneringslag och ett institut för
skuldsaneringsfrågor.
De ovannämnda åtgärderna kommer förhoppningsvis
att på sikt få avsedd effekt. På kort sikt kommer dock
antalet människor i eller på väg in i skuldfällan att fortsätta
öka på grund av redan tagna krediter.
Förutom de sociala, psykologiska och naturligtvis
ekonomiska problem som drabbar personerna i fråga, växer
också trycket på den samhällsapparat och de handläggare
inom statlig och kommunal förvaltning som skall ''ta hand''
om dessa människor. Hos såväl socialförvaltningen,
hemkonsulent- och den kommunala
konsumentverksamheten som inom kriminalvården och
kronofogdemyndigheterna känner man redan av detta.
Med denna bakgrund har en enhällig riksdag beslutat
begära ett förslag om en skuldsaneringslag. I
konsumentpolitiska kommitténs arbete understryks vikten
av insatser kring skuldsaneringsarbetet och att en ökad
kompetens tillförs ämnet.
Eftersom problemet med skuldsanering och
skuldrehabilitering är relativt nytt och outforskat samt att
det delvis berör också nya samhällsgrupper -- de utåt sett
socialt etablerade människorna, som handläggare inom
socialtjänsten inte brukar möta så ofta -- ställs nya
kunskapskrav. Den traditionella utbildningen på högskolan
för blivande socialsekreterare saknar detta samlade grepp
om en skuldsatt persons mångfasetterade problem. Som
handläggare av skuldsatta personers problem kommer man
in på många olika områden av rättslig och ekonomisk natur,
exempelvisgränserna för den kommunala kompetensen
vad gäller borgen och garantier,inkassorätt, skatterätt
med regler om existensminimum, jämkning, avdrag
m.m.,exekutionsrätt/obeståndsrätt, främst reglerna för
utmätning samt konkurs och ackord.
För att rusta handläggare av skuldsatta människors
problem och för att tillvarata samhällets resurser på ett
effektivt och kostnadsbesparande sätt fordras en rationell
och enhetlig utbildning i ämnet skuldsaneringsrätt. Denna
utbildning torde också utöver kommuner och fackliga
organisationer kunna bli intressant för banker,
försäkringsbolag, finansinstitut m.fl.
Detta nya kunskapsfält, som berör frågor inom civilrätt,
ekonomi, socialrätt och kommunalrätt, bör ha
beteckningen skuldsaneringsrätt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ett nytt ämne benämnt
skuldsaneringsrätt införs inom högskolan.

Stockholm den 12 januari 1994

Bengt Kronblad (s)

Krister Örnfjäder (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)