Skuldsatta barn

Motion 2006/07:C249 av Ann-Christin Ahlberg (s)

av Ann-Christin Ahlberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av lagstiftningen så att barn inte ska tvingas bära sina föräldrars skulder.

Motivering

Tusentals barn är skuldsatta i Sverige, trots att en viktig tanke i svensk lagstiftning är att föräldrar inte ska kunna föra över skulder på sina barn. Brister i lagstiftningen leder till att alltför många föräldrar skuldsätter sina barn. I många fall är skulderna dessutom ogiltiga och det är osäkert om det är barnet eller den vuxne som är betalningsansvarig.

Barn med skulder eller betalningsanmärkningar kan i vuxen ålder få svårt att hyra eller köpa bostad, teckna telefonabonnemang, låna på banken och få vissa arbeten. De får en sämre start i vuxenlivet än andra barn och många gånger är det barnens föräldrar som har försatt dem i denna svåra ekonomiska situation.

Det behövs en grundlig översyn av lagstiftningen och heltäckande regler för att barn inte ska tvingas bära sina föräldrars skulder.

Stockholm den 26 oktober 2006

Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)