Skydd för anställda i oseriösa företag

Motion 2016/17:2735 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för anställda i oseriösa företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Oseriösa företagare har blivit vanligare i Sverige på senare år. Uteblivna löner, obefintligt försäkringsskydd eller att arbetsmiljön har stora brister. Särskilt utländsk arbetskraft löper stor risk att bli utnyttjad.

En oseriös företagares möjligheter att undandra sig sitt ansvar har ökat de senaste åren. Det är inte acceptabelt. Det får inte vara så lätt som det är i dag att oseriösa företagare får fortsätta driva företag år efter år. Det drabbar anställda och innebär också illojal konkurrens mot de seriösa företag som sköter sig.

Den svenska modellen med förhandlingar mellan fack och arbetsgivare sätts i de här fallen ofta ur spel eftersom de oseriösa företagen inte är medlemmar i arbetsgivarorganisationer. Följaktligen uppmuntrar de inte sina anställda att vara medlemmar i facket. De myndigheter som har ett ansvar för frågor på arbetsmarknaden behöver bättre verktyg och möjligheter att beivra oseriösa företagare.

Arbetsmarknadsutskottet har våren 2012 uttalat att den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i hög grad regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter, i huvudsak fungerar väl och bör värnas. Utskottet föreslog också ett tillkännagivande om att regeringen inom kort skulle återkomma till regeringen med förslag om hur situationen för utländsk arbetskraft i landet skulle stärkas, vilket bifölls av riksdagen.

Det är angeläget att lagar ses över så att alla anställda får förstärkt skydd på den svenska arbetsmarknaden.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)

Avsändare