Skydd för judisk egendom i Sverige m.m.

Motion 2002/03:U236 av Lennart Hedquist m.fl. (m, kd)

av Lennart Hedquist m.fl. (m, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att säkerställa tillräckligt skydd för judar i Sverige, judisk egendom, synagogor, gravar m.m.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att svenskt bistånd till palestinierna inte får ges på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt kan användas för våld mot Israel.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om svenskt bistånd till en palestinsk stat när fredsprocessen givit önskat resultat.

1Yrkande 1 hänvisat till KrU.

Motivering

Det har inte minst de senaste åren framkommit åtskilliga exempel på skadegörelse och hot mot judar och judisk egendom, synagogor och gravar. Hoten kommer främst från antisemitiska och nynazistiska grupper men även från personer som hämtar sin näring från sådana strömningar och hat mot judar. Den judiska befolkningen i Sverige upplever dessa hot som en realitet och t.ex. den judiska församlingen åsamkas kostnader för att ge skydd till sina medlemmar.

Debattklimatet i Sverige i anslutning till Mellanösternkonflikten tycks i viss mån som effekt ha att dessa hot och våldsinslag bagatelliseras hos vissa grupper, bl.a. i olika medier. Regering och riksdag har ett stort ansvar för att dessa tendenser inte får breda ut sig i vårt land. Regeringen bör därför på lämpligt sätt säkerställa ett gott skydd för judarna i Sverige och judisk egendom och motverka antisemitism i Sverige. En sådan åtgärd ligger väl i linje med det engagemang den svenske statsministern tidigare visat.

Det har framkommit att svenskt skattefinansierat bistånd, som varit avsett som stöd för den palestinska befolkningen, även felaktigt gått till Arafats privata konton och till korruption i den palestinska myndigheten samt dessutom indirekt till stöd till våldsåtgärder mot staten Israel. Mot den bakgrunden är det angeläget att åtgärder vidtas för att säkerställa att svenskt bistånd till regionen enbart går till avsett ändamål.

När fredsprocessen i området visar önskat resultat bör det svenska biståndet kunna öka och då mot bakgrund av det stora behovet av återuppbyggnad bidra till att en palestinsk stat skall existera i fred tillsammans med staten Israel.

Stockholm den 18 oktober 2002

Lennart Hedquist (m)

Johnny Gylling (kd)

Elizabeth Nyström (m)

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)