Skydd mot grova våldsbrott

Motion 1998/99:Ju203 av Ingvar Eriksson och Olle Lindström (m)

av Ingvar Eriksson och Olle Lindström (m)
I dagspressen kan man praktiskt taget dagligen läsa om det
ökade antalet våldsbrott vid vilka eldhandvapen,
automatvapen och sprängmedel av skilda slag använts.
Människor skadas svårt, inte sällan livshotande. Särskilt
utsatta är naturligtvis polispersonal, tullpersonal och
personal som i sin yrkesutövning har till uppgift att ansvara
för och skydda värdefull och attraktiv egendom liksom att
svara för lag och ordning i samhället.
Det är inte ovanligt att de vapen som använts har tillgripits antingen vid
inbrott hos privatpersoner eller i militära förråd. Ett inte oväsentligt antal
vapen förs också årligen in illegalt från utlandet. Kontrollen måste förstärkas
i syfte att hindra illegal införsel av vapen.
För att skydda medborgarna och inte minst polis- och bevakningspersonal
måste krafttag tas mot denna kriminella hantering av vapen. De ökade grova
våldsbrotten som nu alltmer breder ut sig måste mötas med kraft och med
större målmedvetenhet från samhällets sida. Det måste vara en prioriterad
uppgift att spåra och beivra olovlig vapenhantering. Likaså måste polisen ges
ökade personella och materiella resurser att effektivt bekämpa denna brotts-
lighet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att spåra och effektivt beivra all kriminell hantering av vapen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att kontrollen vid våra gränser förstärks i syfte att förhindra
illegal vapeninförsel,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ökning av polisens personella och materiella resurser.

Stockholm den 21 oktober 1998
Ingvar Eriksson (m)

Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (6)