Skyddet för älvar och vattendrag

Motion 2014/15:28 av Nina Lundström (FP)

av Nina Lundström (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationalälvarna och övriga älvsträckor, vattenområden och biflöden som undantagits från utbyggnad av vattenkraft bör skyddas även framdeles.

Motivering

Viljan att bebygga orörda älvar och vattendrag, som idag enligt lag är skyddade, återkommer med jämna mellanrum. Det förekommer flera argument för att bygga ut vattenkraften. Kärnkraften står för ungefär hälften av svensk energiproduktion. En avveckling av kärnkraften förutsätter storskaliga lösningar för att ersätta förlorad energiproduktion. Antingen genom inhemsk produktion eller import av el. Kärnkraft är ur klimatsynpunkt en bra form av energi. Vattenkraften har även positiva klimateffekter men den storskaliga vattenkraftens effekter på biologisk mångfald är mycket negativa. Vattenkraftens totala negativa miljöeffekter är därmed viktiga för diskussioner om ersättning av kärnkraft.  Vattenkraftens utbyggnad framhålls även som lösning för balanskraft till vindkraft. Det behövs en alternativ energikälla när det inte blåser.

Sveriges elförsörjning behöver tryggas genom energisystem som grundas på varaktiga, klimatvänliga, förnybara energikällor samt en effektiv energianvändning. Användningen av fossila bränslen bör minskas.

Enligt 4 kap. 6 § miljöbalken får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven eller Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Samma skydd gäller också för ett antal andra angivna älvsträckor samt vattenområden med käll- och biflöden.

Nationalälvarna och de övriga älvsträckor och vattenområden som riksdagen har undantagit från utbyggnad måste självklart skyddas även i fortsättningen. Samtidigt bör pågående utveckling för att miljöanpassa vattenkraften ge goda möjligheter att förbättra miljön såväl i och omkring befintliga vattenkraftsanläggningar som i vattendrag med skador från tidigare vattenregleringar. Det bör inte skapas utrymme för utbyggnad av vattenkraft i redan utbyggda älvar med kraftig miljöpåverkan på det lokala förhållandena och på den biologiska mångfalden.  Ett antal undersökningar visar att mindre verk bidrar med ganska lite energi men skapar ändå ganska stor skada i miljön. Det handlar om forspartier som försvinner och fiske som påverkas i ganska stor utsträckning. Det finns ett antal vattendrag som är orörda och som inte är lagskyddade men där det ändå finns en angelägenhet – åtminstone för dem som är boende i dessa trakter – att de ska bevaras orörda. Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Nina Lundström (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-02 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)