Skyddsstängsel vid järnväg

Motion 1992/93:T550 av Harald Bergström (kds)

av Harald Bergström (kds)
I lag 1945:119 med tillägg 1975:1010 om stängselskydd
för järnväg och stängsel till skydd för allmänheten stadgas i
11 §: I fråga om järnväg som är avsedd för allmän trafik
beslutar kommun efter samråd med innehavare i den mån
det är påkallat från allmän synpunkt att stängsel inom
kommunens område skall hållas utmed järnvägen till skydd
för personer som bo eller uppehålla sig intill denna.
Vidare stadgas i 12 § att kostnad för anordnande, tillsyn
och underhåll av stängsel betalas till 90 % av kommunen
och 10 % av järnvägens innehavare. I fråga om stängsel vid
stations- eller bangårdsområde skall dock kostnaderna
fördelas lika.
I 13, 14 och 15 §§ stadgas om stängselnämnd som prövar
ärenden där kommun och järnvägsinnehavare ej kunnat
komma överens.
När denna lag antogs av riksdagen fanns det knappast
någon politiker som anade att tågen skulle rusa fram med
hastigheter om 250 till 300 km per timma. Ett tågsätt
förflyttar sig vid denna hastighet så snabbt att det är
tveksamt huruvida en normalt hörande person, som av
någon anledning befinner sig på spåret, hinner sätta sig i
säkerhet från det ögonblick han hör tåget komma. På 3 sek
förflyttar sig nämnligen tåget 250 meter vid hastigheten 300
km/tim.
I Frankrike och Japan, där man har tåg med ännu högre
hastigheter, han man byggt helt nya spår där man i själva
konstruktionen av banan byggt den avskild från omgivande
terräng. Den svenska modellen är smartare eftersom
tågsätten konstruerats för höga hastigheter på vår gamla
banvall. Säkerhetsaspekten för ''främlingar'' på banan
måste därför lösas genom skyddsstängsel.
I takt med att höghastighetstågen nu sätts i trafik
kommer krav på stängsel att resas. Den särskilda
stängselnämnden har redan, enligt uppgift, kontaktat
berörda kommuner efter södra stambanans sträckning.
Som citerats inledningsvis är kommunen kostnadsbärare
till 90 %. Det tycks mig underligt att så är fallet eftersom
vägverket står för kostnaden för de miltals viltstängsel som
kantar våra större vägar.
I en krympande kommunal ekonomi är det inte lätt att
tvingas bära ännu en kostnad. Trots att lagen inte är ny har
jag dock aldrig under 20 års kommunalt engagemang hört
talas om kostnader för stängsel utefter järnvägarna i min
hemkommun.
Det är angeläget att frågan om kommunernas
betalningsansvar utreds skyndsamt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utredning av
betalningsansvaret för skyddsstängsel längs järnvägarna.

Stockholm den 25 januari 1993

Harald Bergström (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)