Skyldighet för myndighet att ge hjälpsökande skriftligt besked om beslut

Motion 2001/02:K245 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring i Förvaltningslagen att den sökande garanteras skriftligt besked om beslut enligt vad i motionen anförs.

Motivering

I Sverige har vi lagstiftning som ger den enskilde medborgaren rätt till hjälp och stöd när han/hon inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt (socialtjänstlagen). Den som är funktionshindrad har särskilda rättigheter garanterade genom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslut med anledning av dessa lagar kan överklagas. Detta förutsätter emellertid att besluten har meddelats skriftligen till den hjälpsökande.

Vänsterpartiet anser att den enskildes rättssäkerhet är viktig. Det finns emellertid flera exempel på brister i denna. Det är inte ovanligt att kommunerna meddelar muntliga avslag på ansökningar om bistånd. Detta är också möjligt enligt förvaltningslagen. Med nuvarande lydelse i denna är det myndigheten som bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt eller skriftligt. Den hjälpsökande har visserligen rätt till skriftligt besked men kan lätt bli överrumplad och känner oftast inte heller till att han eller hon har rätt till ett skriftligt besked.

Rättssäkerheten skulle förbättras väsentligt om beslut automatiskt meddelas skriftligt. Avslag på en begäran skulle då medföra rätten till förvaltningsbesvär. Bifall på begäran skulle medföra visshet om vad bifallet konkret innebär. Eftersom den som söker hjälp är i en utsatt situation socialt, på grund av ålder eller funktionshinder kan ett muntligt besked innebära osäkerhet om innebörden i ett beslut även om det varit positivt.

Det är inte heller säkert att ett positivt beslut verkställs och då kan den enskildes situation bli än besvärligare. Det är ju viktigt att komma ihåg att de tidigare nämnda lagarna är till för att samhället också ska ge ett aktivt stöd till dem som är i en utsatt situation. Socialtjänstlagen ger socialnämnden i uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet för att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Desto större anledning finns det att garantera hög rättssäkerhet åt dem som vänder sig till en myndighet för att få den hjälp och det stöd som de tillförsäkras genom lag.

Myndigheterna ska vara medborgarnas tjänare. De regler som myndigheterna ska följa ska komma till genom demokratiska beslut. Förvaltningslagen har tillkommit för att myndigheterna ska hjälpa medborgarna tillrätta, tala om vilka rättigheter de har, hjälpa medborgarna så att de vänder sig till rätt myndighet och så att de formulerar sina ansökningar på rätt sätt. Intentionerna med förvaltningslagen har också varit att komma bort från onödigt byråkratiskt krångel. Tyvärr innebär regeln att myndigheten får bestämma hur underrättelse om beslut ska ske att den enskildes rättssäkerhet kan äventyras. Det är viktigt att den enskilde alltid får ett skriftligt besked liksom skriftlig upplysning om hur beslut överklagas och därför bör förvaltningslagen ändras så att myndigheten åläggs att underrätta den sökande skriftligen om det beslut som fattats med anledning av hans eller hennes ansökan. Vänsterpartiet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag på sådan ändring av förvaltningslagen.

Stockholm den 24 september 2001

Mats Einarsson (v)

Kenneth Kvist (v)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Tanja Linderborg (v)

Peter Pedersen (v)

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)