Slopande av 240-dagarsregeln i föräldraförsäkringen

Motion 2006/07:Sf271 av Cecilia Magnusson (m)

av Cecilia Magnusson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta bort 240-dagarsregeln för överlåtelse av föräldraförsäkring.

Motivering

Nuvarande regler för tillfällig föräldrapenning fungerar inte om en ensamstående förälder är sjuk och har ett barn som är yngre än 240 dagar. I ett sådant fall tvingas han eller hon att ensam ta hand om sitt barn.

Ett exempel som belyser problemet: En nybliven änka är mor till ett nyfött barn och ett äldre syskon. Hon är dessutom svårt sjuk i en lungsjukdom, men lämnas i sticket av samhällets skyddsnät. Läkare försöker intyga att modern behöver hjälp, men Försäkringskassan kan inte bistå familjen.

Hur kan detta hända i dag?

Regelverket för den tillfälliga föräldrapenningen vägrar ge modern den hjälp hon så väl behöver. Reglerna tvingar den sjuka modern att ensam ta hand om sina barn trots att hon är sängliggande och har svårt att ta hand om sig själv. Mamman kan inte vara sjukskriven och överlåta föräldraförsäkringens ersättning till någon annan, då det nyfödda barnet är yngre är åtta månader. Den tillfälliga föräldrapenningen tillåter inte överlåtelse för barn yngre än 240 dagar.

Bilden hade sett annorlunda ut om det funnits en pappa. Då skulle mannen kunna vara hemma med föräldraledighet för att ta hand om barnen och mamman skulle kunna sjukskrivas. I det ovan nämnda exemplet dog barnens far i stroke under hustruns graviditet.

Det finns inte något logiskt skäl till att ha kvar åldergränsen för överlåtelse. Åldersgränsen för den tillfälliga föräldrapenningen bör tas bort och föräldraförsäkringen i sin helhet bör vara överlåtningsbar på annan, vid egen sjukdom. Föreslagna regeländringar skall vara kopplade till ett krav på läkarintyg angående förälderns sjukdom.

Förslaget skulle väsentligt stärka försäkringsskyddet för ett mycket litet antal försäkrade och kostnadsökningarna i försäkringssystemet blir försumbara, om ens några.

Socialförsäkringsutskottet behandlade denna fråga i sitt betänkande 2003/04:SfU1: ”Det förhållandet att inte barnet utan föräldern själv är sjuk och därför behöver hjälp med barntillsynen täcks inte av föräldraförsäkringens regler. Utskottet anser inte heller att föräldraförsäkringen bör utvidgas till att omfatta den nu beskrivna situationen. Därmed avstyrker utskottet ... Utskottet vill tillägga att för en förälder som uppbär föräldrapenning för ett barn som är yngre än 240 dagar är det under pågående föräldraledighet möjligt att byta ut föräldrapenningen mot sjukpenning om förmågan att vårda barnet är nedsatt på grund av sjukdom. Därmed kan en annan förälder, om sådan finns, erhålla föräldrapenning för att ta hand om barnet.”

Skrivningen ovan ger vid handen att utskottets dåvarande majoritet inte förstått problemet. Utskottets majoritet redovisar inte heller några argument till varför 240-dagarsregeln skall vara kvar eller några realistiska möjligheter att hjälpa föräldrar som hamnat i en sådan svår situation som här beskrivits.

Stockholm den 27 oktober 2006

Cecilia Magnusson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)