Småföretagararkiv till Gnosjöregionen

Motion 2005/06:Kr318 av Maria Larsson (kd)

av Maria Larsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa ett småföretagararkiv i Gnosjöregionen.

Motivering

När forskning i dag bedrivs kring entreprenöriella frågor, ekonomiska frågor eller socioekonomiska frågor är tillgången till historiskt material från små företag mycket begränsat. Ofta är forskare hänvisade till storföretagens historia som har en tillgänglig dokumentation.

Små företags historia och dess betydelse för ekonomisk utveckling är omfattande. Det är ett outforskat område. Forskning kring vad som skapar processer, hur drivkrafter utvecklas, vilken betydelse det nära ägandet har och tusentals andra frågor skulle kunna forskas om i högre grad om ett samlat arkiv fanns tillgängligt.

Ett större samlat småföretagararkiv finns inte i vårt land. Mycket värdefullt material finns emellertid ute på befintliga företag. Efter andra världskrigets slut var nyföretagandet starkt. Många av de företagen står nu inför andra omgången generationsskiften och ägarskiften då de drivs av 40-talister. Risken är att mycket material försvinner. Ju längre bakåt i tiden man kan samla material desto bättre.

Ett småföretagararkiv skulle kunna utgöra en viktig länk mellan forskarvärlden och företagsvärlden. Det skulle skapa en unik möjlighet att förstå hur ekonomin fungerade under nittonhundranittiotalet. För att bli användbart bör ett sådant arkiv vara bemannat av personal som är behjälplig med samlingarna gentemot forskarvärlden men som också är allmänhetens guide för att göra materialet lättillgängligt.

Ett småföretagararkiv är självklart ett nationellt intresse och bör samla material på nationsbasis. Det bör lokaliseras till Gnosjöregionen som redan har renommé att vara småföretagens centrum där den berömda Gnosjöandan spirar. Arkivet kan knytas till Högskolan i Jönköping vars hela fokusering är mot små och medelstora företag.

Stockholm den 29 september 2005

Maria Larsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)