Småskalig livsmedelsproduktion i skärgården

Motion 2000/01:MJ512 av Åsa Torstensson (c)

av Åsa Torstensson (c)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att livsmedelslagstiftningen och dess tillämpningar för
småskalig livsmedelsförädling bör ses över i syfte att underlätta
näringsverksamhet för bl. a. skärgården.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att se över villkoren för skärgårdslantbruket och
skärgårdslantbrukarna.
Levande skärgård kräver
bofast befolkning
Skärgården har unika natur-, kultur- och rekreationsvärden av
såväl nationellt som internationellt intresse. I skärgården
finns också en rad akuta miljö- och hushållningsproblem.
Dessa är ofta betingade av situationen i själva skärgården.
Många av skärgårdens värden riskerar att oåterkalleligt gå
förlorade om inte åtgärder snarast vidtas. Det avgörande såväl
för bevarandet av skärgårdens kultur- och naturvärden, som
för fortsatta möjligheter till ett rörligt friluftsliv, är att det
finns en bofast befolkning. Dessutom bör dessa
åretruntboende skärgårdsbor ges rimliga villkor att vara
verksamma inom traditionella näringsgrenar som fiske och
jordbruk. För att det skall vara intressant för både unga
människor generellt och för nya skärgårdsbor specifikt, krävs
att samhället ger grundläggande förutsättningar och service
såsom bra gods- och persontransporter, rimliga
boendekostnader och bra kommunikationer samt ökade
möjligheter till att kunna få sin försörjning via olika
arbetsområden.
Då förutsättningarna för den bofasta befolkningen i skärgården är nära
knutna till samhällsutvecklingen i stort och enskilda politikområden som
jordbruk, fiskepolitik och trafikpolitik specifikt, så krävs en långsiktig syn
på
skärgården där den bofasta befolkningens villkor måste uppmärksammas
genom att ges speciella regler.
För att värna om den biologiska mångfalden och för att natur- och
kulturvärdena långsiktigt skall kunna bevaras är en aktiv markpolitik och ett
aktivt jordbruk  viktiga förutsättningar. Då skärgården i sin geografi är unik
och geografiskt begränsad är det viktigt att stödja det lokala näringslivet
genom att stödja en småskalig livsmedelsproduktion och lokal småskalig
livsmedelsförädling. Det råder dock enligt ett flertal länsstyrelser oklarheter
om huruvida tillämpningen av livsmedelslagstiftningen tar hänsyn till de
speciella villkor som råder för småskalig livsmedelsförädling. Det kan t.ex.
gälla behovet av att kunna ge dispens från vissa regler för att på så vis kunna
underlätta småskalig livsmedelsförädling. Därför bör livsmedelslagstiftningen
och dess tillämpningar för småskalig livsmedelsförsörjning, i syfte att
underlätta näringsverksamhet, för skärgårdsbor ses över. Detta bör ges
regeringen till känna.
Skärgårdslantbruket är idag inte konkurrenskraftigt. Därför bör villkoren
för skärgårdslantbruket och skärgårdslantbrukarna följas upp och utredas.
Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2000
Åsa Torstensson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (3)