Småskalig vattenkraft

Motion 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelserna ska göra halt i tillståndsprocesserna tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hänsyn vid kommande eventuella tillståndsprövningar för småskalig vattenkraft ska tas till verksamheter som i dag har tillstånd och att kostnaden då måste vara skälig i relation till omsättningen.

Motivering

Den småskaliga vattenkraften runt om i Sverige har under lång tid bidragit med miljövänlig energi och bidrar alltjämt med det. Det finns gamla vattendomar verksamheten bygger på från sent 1800-tal men också tillstånd tillbaka till 1400-talet. Gammal beprövad kunskap som nu med ny modern teknik som effektivare tar tillvara kraften i vattnet som rinner genom landskapet. Som används för att lokalt utveckla arbetstillfällen och förädla produkter från närområdet.

Nossan är ett av alla vattendrag med små kraftverk som i Essunga kommuns turistbroschyr beskrivs som ett av Europas artrikaste vattendrag. Trots att samma vattendrag under århundranden varit källa för sågverk längs ån så är artrikedomen stor. Det brukar annars vara ett av argumenten mot verksamheterna.

Men nu har Länsstyrelsen i Västra Götaland tänkt sig något annat. Många ägare till vattenkraftverk har på senare tid fått brev från länsstyrelsen. I breven uppmanas kraftverksägare, med hot om vite, att söka tillstånd enligt miljöbalken. Ett tillstånd med miljöprövning är kostsamt, och kostnaden är inte relaterad till omsättning eller det faktum att det redan finns gamla tillstånd. Det går istället att göra förbättringar för biologisk mångfald med enkla medel. Finns flera exempel på det runt om i landet. Bakgrunden till Länsstyrelsen i Västra Götalands agerande är ett utslag i mark- och miljödomstolen. Medan andra länsstyrelser har valt att agera annorlunda. Som inte slår ut de små vattenkraftverken.

Samtidigt pågår nu en utredning om den småskaliga vattenkraften i Miljödepartementet som är kopplad till arbetet med EU:s vattendirektiv. Det har inte landat ännu för beslut. Det skulle kunna vara skäl nog för länsstyrelsen att avvakta den innan man agerar som man nu gör. 

Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas. I nästa steg så måste hänsyn tas till att det är verksamheter som har tillstånd och den eventuella tillståndsprövning som ska till måste vara till skälig kostnad i relation till omsättning. Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Annika Qarlsson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (2)