SMO-utbildning för brandmän

Motion 2018/19:913 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett krav på genomförd SMO-utbildning för att kunna bli heltidsbrandman och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När vi möter personer inom t.ex. sjukvården, skolan eller polisen så förutsätter vi att de alla har en utbildning och en examen för att kunna arbeta med det specifika yrke de valt.

På sjukhuset förutsätter vi att läkaren vi möter genomgått läkarutbildning. Vi förutsätter också att läraren som undervisar oss eller våra barn har genomgått utbildning på lärarhögskolan. Genom att ställa krav på examen från utbildningarna kan vi säkerställa att kunskapsnivån för respektive yrkesgrupp ligger på en acceptabel och bra nivå.

Inom räddningstjänsten finns deltidsbrandmän (räddningstjänstpersonal i beredskap) och heltidsbrandmän. Deltidsbrandmännen genomgår en två veckors preparandkurs och därefter cirka 10 veckors kurs inom räddningstjänsten. Heltidsbrandmän har oftast en tvåårig utbildning vid någon av landets räddningsskolor i bagaget. Utbildningen heter skydd mot olyckor (SMO) och flertalet kommuner har denna utbildning som krav när de anställer nya heltidsbrandmän.

Problemet är att genomförd SMO-utbildning inte är ett absolut krav för att bli heltidsbrandman. Det är nämligen upp till kommunerna själva att avgöra utbildningsnivån för sina respektive brandmän. Rent teoretiskt skulle kommunen därmed kunna anställa vem de vill och kalla denna person för brandman. Detta har också skett i bl.a. två kommuner kring Stockholm.

Jag anser att vi skall införa ett krav på att heltidsbrandmän skall ha genomgått SMO-utbildning. Därmed kan vi säkerställa att personen har grundläggande kunskaper inom området. Detta skulle innebära såväl en kvalitets- som en statushöjning för brandmannayrket. Självfallet ställer detta också krav på att innehållet i SMO-utbildningen är relevant och ändamålsenligt. Här måste ansvarig myndighet rannsaka sig själv och i samråd med Sveriges kommuner finna en lösning som kan accepteras av alla parter. 

Självfallet bör de brandmän som har utbildning enligt det gamla systemet inte behöva läsa den tvååriga utbildningen för att kunna arbeta vidare som brandman. Därtill borde även arbete under viss specificerad tid som deltidsbrandman kunna likställas vid att man genomgått SMO-utbildning.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)