Socialtjänsternas myndighetsutövning

Motion 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över behovet av åtgärder för att vända utvecklingen inom landets socialförvaltningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De svenska kommunerna har under en tid haft svårt att upprätthålla den personalnivå som behövs och konsultverksamheterna växer i en oroväckande takt. Vissa kommuner, framför allt i storstadsområdena, har sett en oroväckande utveckling framför allt sedan flyktingvågen förra året, men det accelererade enbart en redan pågående utveckling. På vissa ställen finns få eller ingen egen anställd personal, utan verksamheten är helt beroende av privata företag och inhyrda konsulter.

De stora svårigheterna att rekrytera personal får till följd att lönerna skenar och personalomsättningen blir så hög att arbetsmiljön blir lidande. För en av samhällets sista skyddsnät för många är detta i hög grad oroande.

Men det är inte bara ett problem på de enskilda arbetsplatserna och för personalen och verksamheterna som inte får lugn och ro, utan även för samhället i stort. Mycket av verksamheten består av myndighetsutövning gentemot enskilda medborgare, vilket inte bör skötas av privata företag. Förvisso hyrs personal in och arbetar inom den kommunala verksamheten, men det är ändå så att i sak utförs mer och mer myndighetsutövning av privata företag, vilket inte är eller borde vara helt inom lagens ramar. Det är dessutom en kostnadsspiral som riskerar att bli permanentad om inget görs för att stoppa utvecklingen. När konsulter kan hyras in för mer än dubbelt så mycket som en anställd kostar så blir det övertydligt för alla att här finns ett problem för hela samhället i längden, där privata aktörer mjölkar det allmänna på resurser som bättre skulle kunna användas för att ge det stöd som människor så väl behöver.

Patrik Lundqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)