Sommarkurser i SVA

Motion 2016/17:498 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de lärosäten som har examensrätt i svenska som andraspråk bör ges i uppdrag att erbjuda sommarkurser i ämnet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2015 sökte 162 877 människor asyl i Sverige. Av dessa var 70 384 barn, enligt Migrationsverkets statistik. Detta ställer höga krav på Sveriges lärare att undervisa nya elever som har obefintliga kunskaper i svenska språket. Tyvärr är ämnet svenska som andraspråk (SVA) det ämne där det är lägst andel behöriga lärare.

För att komma tillrätta med denna utmaning bör en betydande satsning göras på SVA. Förslagsvis bör de lärosäten som har examensrätt i SVA ges i uppdrag att erbjuda sommarkurser i ämnet (även på distans). Om lärarstudenter kan läsa 15 högskolepoäng per sommar blir de behöriga i ämnet på två år.

En sådan satsning skulle både ge fler behöriga lärare i SVA och en meningsfull, CSN-berättigad sysselsättning åt lärarstudenter på sommaren.  Dessutom bör utbildningen vara öppen för verksamma lärare som vill fortbilda sig. De som sedan blir behöriga kan också arbeta med vuxna nyanlända som lärare i svenska för invandrare (sfi).

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)