Sommaruniversitetet vid Högskolan Gävle/Sandviken

Motion 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink (v)

av Bertil Måbrink (v)
I regeringens prop. l993/94:100 bil. 9 kap. 5, Nya
utbildningsinitiativ, beskrivs ''tre nya utbildningsformer
som bedöms kunna bidra till ökad kompetens på kort sikt i
dagens arbetsmarknadsläge men som också förväntas
kunna ha långsiktig strukturell betydelse''.
Det poängteras att utbildningspolitik har en annan roll
än arbetsmarknadspolitik, men att den bästa lösningen
under arbetslöshet för många har blivit utbildning. Vidare
framhålls att utbildningslösningar för ett svårt
arbetsmarknadsläge måste anslutas till
utbildningsväsendets långsiktiga uppgift, men också
introducera moderna utbildningsformer. Ett av de tre
utbildningsinitiativ som presenteras är sommaruniversitet.
De två argument som anförs för inrättande av
sommaruniversitet är i högsta grad relevanta för HG/S.
1. Lärosätena i Sverige utnyttjas sämre än i andra länder
under sommarperioden. Att inrätta sommaruniversitet är
ett utmärkt sätt att ta tillvara lokaler och utrustning året
om.
2. Den extremt stora studenttillströmningen.
Båda dessa argument passar väl in på HG/S.
Tillströmningen av studenter har ökat påtagligt. De
nuvarande lokalerna är fyllda till bristningsgränsen, vilket
medför olika provisorier i form av förhyrningar i omnejden.
Ett elegant sätt att lindra trångboddheten under den
närmaste framtiden vore att ta emot studenter hela året.
HG/S har startat en flyttning till ett nytt och större
campus. Detta innebär att HG/S inom en snar framtid
kommer att erbjuda moderna lokaler, däribland
välutrustade laboratorier och datasalar. Att maximera
nyttjandegraden av sådan dyrbar specialutrustning skulle
främja både investeringsinsatsen och
nyttjarna/studenterna.
Högskolan skall erbjuda kurser ur det reguljära utbudet.
Några typer av kurser som passar väl in i ett sådant utbud
är t ex kurser i mediekunskap, som är oerhört eftersökta,
men inte kan ta emot extra studenter eftersom utrustningen
begränsar antalet platser. Att kunna ge ytterligare kurser på
sommaren, skulle ge nya möjligheter för många studenter.
Olika typer av datautbildningar, där tillgången till datorer
bestämmer antalet studenter hör också till denna kategori,
liksom utbildningar som använder sig av GIS-laboratoriet
(Geografiska informationssystem).
Språkutbildning, både i svenska och främmande språk,
är en annan form av kurser som med fördel kan ges på
sommaren. Det blir allt viktigare för studenter med annan
inriktning än språk att komplettera sin utbildning med
kunskaper i språk på akademisk nivå. Sommaruniversitetet
vore ett sätt att ge dessa studenter tillgång till högskolans
kompetens. Kurser i praktisk svenska och i svenska som
främmande språk är andra typer av högskoleutbildning som
med fördel kan ges på sommaren.
En grupp som av tradition studerar på somrarna är
lärare i olika skolformer. Med tillgång till
sommaruniversitet skulle utbudet av kurser kunna breddas
betydligt för denna kategori. Stora grupper lärare i det
allmänna skolväsendet, som ju är inne i en genomgripande
omdaningsperiod, har behov av att fördjupa sin utbildning,
att bygga ut sin grundutbildning med ett eller flera ämnen
eller att modernisera sina kunskaper.
Det finns ett antal goda argument för att inrätta
sommaruniversitet vid HG/S:
l. bättre kunna härbärgera sina studenter i nuvarande
trånga lokaler 2. 
bättre utnyttja specialsalar och specialutrustning 3. 
bättre möta den stora tillströmningen av studenter 4. 
kunna dubblera speciellt eftertraktade kurser 5. 
kunna erbjuda möjligheter för studenterna att
parallellt med sina reguljära program studera svenska,
främmande språk eller datakunskap 6. 
kunna mångfaldiga utbudet för lärare i olika
skolformer

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av sommaruniversitet
vid Högskolan i Gävle/Sandviken.

Stockholm den 25 januari l994

Bertil Måbrink (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)