Spårvagnar

Motion 2009/10:T398 av Jan Emanuel Johansson (s)

av Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utbyggnad av spårvägnät i Stockholm och andra städer.

Motivering

Stora levande städer med tät befolkning behöver en kollektivtrafik som är anpassad efter behoven. Så har vi det tyvärr ingenstans i Sverige i nuläget.

I en tid då vi var ovetande om smältande glaciärer gjorde många städer sig av med sitt spårvägnät. Nu med facit i hand kan vi konstatera att det var dumt gjort. Prioriteringen att låta massbilismen gå före både människa och miljö var felaktig.

Kostnaden att bygga tunnelbana är enorm, och ju högre miljökrav, ju högre kostnader. Vi ska självklart fortsätta satsa på tunnelbanan, men för att kunna tillmötesgå de krav som ställs på en fungerande lokaltrafik som på allvar kan konkurrera med bilismen i städerna behöver vi tänka längre och agera snabbare.

Vi behöver bygga ett stort och brett fungerande nät av spårväg i våra stora städer, framför allt i Stockholm.

Med stöd av ovanstående föreslås att det tillsätts en utredning för at se över hur vi ska gå tillväga för att snabbt få till en massiv utbyggnad av spårväg.

Stockholm den 1 oktober 2009

Jan Emanuel Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)