med anledning av prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

Motion 2010/11:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om återtagandeklausulen i avtalet med Serbien.

Motivering

Debatten om situationen för romer i Europa har pågått under en längre tid. Vi är alla varse att romer i så gott som alla europeiska länder diskrimineras och att denna diskriminering tar sig mycket allvarliga former i vissa länder. Därför lämnar många romer dessa länder för att söka en bättre tillvaro eller skydd i andra europeiska länder.

Situationen ser dock väldigt olika ut beroende på om man är EU-medborgare eller ej. Det innebär att romer från EU-länder har en principiell rätt att vistas i andra EU-länder i minst tre månader även om de i praktiken många gånger utvisats utan direkt lagstöd. Som rom i EU kan man inte söka asyl i ett annat EU-land, annat än möjligen i teorin. Det är i stället den möjlighet som står till buds för t.ex. romer från Serbien.

Den 1 december 2010 hade sammanlagt 6 129 serber sökt asyl i Sverige. Det är den största gruppen asylsökande under året om man utgår från medborgarskap. De flesta, om inte alla, är förmodligen romer. De söker asyl trots att det är så gott som omöjligt för en person från ett s.k. säkert land att beviljas asyl.

EU:s grannskapspolitik och relationer till kandidatländer innebär att avtal ingås med berörda länder. Genomgående har blivit att återtagandeklausuler blivit allt viktigare i våra relationer till våra grannar. Så även i detta avtal vars artikel 83 handlar om förebyggande av illegal invandring och återtagande.

Miljöpartiet är generellt emot dessa återtagandeklausuler, och i synnerhet är vi emot dem när det handlar om länder som inte lever upp till de mänskliga rättigheterna och där de återvändande riskerar att utsättas för kränkningar.

Vi menar att EU i avtalet med Serbien i stället för återtagandeklausul ska bistå med hjälp att komma till rätta med de missförhållanden som leder till att så många söker skydd i andra länder.

Stockholm den 15 december 2010

Bodil Ceballos (MP)

Gustav Fridolin (MP)

Valter Mutt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-12-15 Bordläggning: 2010-12-16 Hänvisning: 2010-12-17
Yrkanden (1)