Stalkning

Motion 2007/08:Ju406 av Jessica Polfjärd (m)

av Jessica Polfjärd (m)
m1736

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kravet på fotboja vid besöksförbud till följd av stalkning.

Motivering

Kvinnor är den grupp som ofta drabbas av brott med direkt koppling till fysiskt våld och hot. Hoten har växt sig starkare, och lagstiftningen som ska skydda är inte fullgod. Känslan av trygghet är en demokratisk rättighet och hörnsten i ett normalt liv.

Verkligheten som målats upp av diverse undersökningar är skrämmande och pekar på ett tydligt samhällsproblem. Kvinnor är den grupp som drabbas hårdast, och det är viktigt att samhället tar ansvar och värnar om den trygghet som det inte får kompromissas om. I annat fall riskerar vi en urholkning av rättsväsendet.

En form av brott som slagit rot är det vi kallar stalkning från engelskans stalking. Det betyder ovälkomna besök, telefontrakasserier, oönskade brev och e-post som innehåller kränkningar. Det är en typ av manisk förföljelse som i stor utsträckning drabbar just kvinnor. Problemet verkar ha vuxit fram som en konsekvens av att lagen inte är förmögen att förhindra eller avskräcka den här typen av beteende. Det hjälper inte med en stark opinion i frågan, lagen måste utformas så att den garanterar trygghet.

Kommittédirektivet från regeringen konstaterar att problemet måste åtgärdas genom förstärkning av de skyddsåtgärder som används idag. Bland annat antyder man att besöksförbudet kan bli mer effektivt. Det är naturligtvis i linje med visionen om ett mer handfast rättsväsende och en del av den framtidssyn många delar. Den här typen av kränkande brott som präglar mångas tillvaro är mycket allvarliga, varför denna motion uppmanar till att en översyn som ämnar stärka besöksförbudet görs.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har kommit ut med en rapport som har utvärderat användandet av lagen och konstaterar att det finns brister. Framför allt riktas kritik mot riskbedömning, uppföljning och information om förbudet till drabbade. Hand i hand med en brottsstatistik som eskalerar och faktumet att fler kvinnor drabbas stärks behovet av ett effektivare besöksförbud.

Intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat elektronisk fotboja, har på senare år blivit ett attraktivt alternativ till fängelse. Försöken med IÖV har gett väldigt goda resultat hos förbrytare som använder tekniken. Det finns flera fördelar, bland annat att de flesta följer de regler som satts upp samt att risken för återfall till brottslighet är mindre för dem som avtjänar sitt straff med fotboja. I kombination med de goda resultaten som tekniken kan uppvisa och de rådande förhållandena borde regeringen närmare studera möjligheterna till att införa elektronisk fotboja som en effektiv metod i strävan att motverka stalkning och grova överträdelser av besöksförbudet.

Stockholm den 4 oktober 2007

Jessica Polfjärd (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)