Stärk internationell utbildning i Sverige

Motion 2017/18:470 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildningar med internationell inriktning bör bedömas efter samma standard som svenska, inte särbehandlas, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige måste ta till vara ungdomars ambition och studieglädje för att även framöver kunna konkurrera på den globala marknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elever som väljer att förkovra sig enligt internationell bildningstradition får i Sverige inte riskera att straffas. Ett utredningsförslag (Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter [UHRFS 2013:1] om grundläggande behörighet och urval – konsekvensutredning) föreslår att antagningskraven till svenska universitet och högskolor ska höjas väsentligt för elever som har en genomgången IB-utbildning (International Baccalaureate).

Många gånger hör man IB-elever med höga studieambitioner, med en önskan om att förkovra sig ytterligare för att höja sin allmänna nivå i något ämne. Det svenska systemet tenderar dessvärre ibland att uppmuntra till att bara läsa det som är nödvändigt till provet, ett prov som läraren själv utformar, själv bedömer och därefter själv betygsätter utifrån ibland något oprecisa och otydliga kriterier. Med IB:s klara och precisa kunskapskrav och säkra bedömningssystem undviker man dylika situationer.

De högst rankade universiteten i världen, som Oxford och Cambridge, har 38 IB-poäng som gräns för sina mest populära utbildningar. Enligt utredningen ska Sverige kräva 45 poäng, vilket är det maximala en IB-elev kan få. Detta uppnås av ungefär 2 IB-elever av 1 000 per årskull.

Oron är växande över förändringar under studietidens gång från elever, föräldrar och lärare. Vad vill statliga Universitets- och högskolerådet åstadkomma med förändrade förutsättningar under studietidens gång? Flera nära inblandade menar att detta kan vara slutet för IB-programmet i Sverige.

Sverige bör och ska vara en kunskapsintensiv nation som kan konkurrera på en global marknad. Då krävs det insatser för att internationella utbildningar erkänns och bedöms efter samma mått som svenska.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)