Stärkande av den svenska bostadsmarknaden

Motion 2013/14:C352 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (M)

av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta prioritera lämpliga reformer för ett ökat bostadsbyggande.

Motivering

Antalet invånare i tillväxtstäder som Göteborg ökar ständigt och många har svårt att hitta en lämplig bostad. Bristen på tillgängliga eller rimligt prissatta bostäder är ett stort problem som i värsta fall tvingar hoppfulla studenter att avstå från sin drömutbildning, förhindrar unga att flytta hemifrån samt försvårar för människor att hitta ett lämpligt boende när man flyttar till ett arbete eller bildar respektive utökar sin familj. Detta är givetvis oacceptabelt.

Det är glädjande att fler unga väljer att studera vidare efter gymnasiet och ofta väljer utbildningar på populära och växande studieorter. Lika glädjande är det att vi har en växande inflyttning till våra större städer. En av alliansens viktigaste visioner är att alla som vill och kan ska få möjlighet att bygga, verka och förädla sin tillvaro efter egna drömmar och förhoppningar, och där utgör en geografisk och social mobilitet för medborgarna en hörnsten av vår politik.

Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder för att bostadsmarknaden ska förbättras i Sverige. Konkret innebär det att alliansen har avskaffat de ineffektiva byggsubventionerna som dessutom snedvred konkurrensen på byggmarknaden. Detta har bidragit till att parterna på bostadsmarknaden nu har bättre förutsättningar att nå hållbara och långsiktiga överenskommelser.

År 2011 infördes en ny plan- och bygglag plus en ny instansordning för överklaganden, vilket syftat till att minska processkrånglet och därmed underlätta påbörjandet av nya byggprojekt. I förra årets höstbudget tacklade vi bostadsbristen genom förenkling av byggreglerna för studentboenden. Vi kortade länsstyrelsernas handläggningstider för överklaganden och vi föreslog förenkling av privatuthyrningen av bostäder. Utöver detta är den godtyckliga fastighetsskatten borta, vi har infört ägarlägenheter, förbättrat hyressättningen liksom reformerat förutsättningarna för de kommunala bostadsbolagen.

Därmed inte sagt att dessa åtgärder är tillräckliga. Tvärtom finns det mycket kvar att göra, bostadsmarknaden är idag bekymmersam för många kommuner, främst i storstäderna men även tillväxtregioner som universitetsstäderna. Mycket har gjorts men vi måste fortfarande göra mer så att inte bostadsfrågan fortsätter att bromsa den ekonomiska utvecklingen. Bostadsfrågan är komplex men får inte bli en bromskloss för ekonomisk tillväxt. Därför måste den breda reformagendan för ökat bostadsbyggande som nu pågår fortsätta, så att man förenklar planering av nya bostäder, kortar tiden från idé till byggnation och inflyttning, samt underlättar uthyrning av bostäder. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 23 september 2013

Lars Hjälmered (M)

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)