Stärkt arbete för tillgänglighet

Motion 2009/10:C338 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör diskriminering. 1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en utredning av färdtjänstlagen med fokus på ökad flexibilitet för användarna.2

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla lokaler för allmänheten ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsynen av kraven på tillgänglighet vid nyproduktion av bostäder efterlevs.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ tillsammans med idrottsrörelsen för ökad integration av idrotter som utövas av människor med funktionsnedsättning.3

1 Yrkande 1 hänvisat till AU.

2 Yrkande 2 hänvisat till TU.

3 Yrkande 5 hänvisat till KrU.

Samhällets utmaningar för ökad tillgänglighet

Samhällets syn på kroppen idag är baserad på idrottens ideal. Vi bygger samhället utifrån smala, starka och friska kroppar och ställer diagnoser på dem som avviker. Människor med funktionsnedsättningars identitet och möjlighet till full delaktighet påverkats av denna norm eftersom samhället är utformat efter principen att alla kan röra sig, se och höra obehindrat.

Funktionshinder har en negativ klang. Förväntningar om deltagande av människor med funktionsnedsättningar är låga eller obefintliga. Synen leder till en situation av isolering och marginalisering av individer. Är det ett problem om barn föds med en annorlunda kropp, utan hörsel eller med en cp-skada, eller är det ett problem att samhället inte kan ge dessa barn en fullvärdig uppväxt och framtid?

I dag är inte bristande tillgänglighet för funktionsnedsatta en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Detta vill Miljöpartiet ändra på och införa för att ytterligare skärpa skyddet för funktionsnedsatta.

Den dagliga logistiken är vad de flesta människor med funktionsnedsättning ser som det största hindret för att kunna styra sina egna liv. Vi tror att det behövs nya grepp i politiken kring till exempel färdtjänsten. Idag finns många berättelser där barn inte fått ta med sig kompisar hem i färdtjänstbilen och att resor måste beställas väldigt långt i förväg. Därför vill Miljöpartiet att färdtjänstlagen ses över för att vara mer anpassad för användarna.

Det finns förskolor och skolor som inte är tillgängliga. Tillgänglighet bör vara ett av de grundläggande kraven. Kommuner bör inte få starta egna verksamheter i nya lokaler och Skolverket bör inte ge tillstånd till fristående skolor om inte lokalerna är tillgängliga. Dessutom bör befintliga lokaler i både privat och kommunal regi få en tidsgräns på fem år innan de ska vara tillgängliga. Staten ska ge ett omställningsbidrag. Skolverket bör tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ta fram riktlinjer för när undantag från vissa tillgänglighetskrav kan ges.

Trots att Sverige haft ambitionen att vara tillgängligt till 2010 byggs idag otillgängliga byggnader. I plan- och bygglagen (3 kap. 3 §) finns krav på att all nyproduktion ska byggas tillgänglig, men efterlevnaden är bristfällig. Därför föreslår Miljöpartiet att tillsynen av kraven på tillgänglighet vid nyproduktion av bostäder efterlevs.

Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att bilden av en väl fungerande kropp kan vara på olika sätt. Miljöpartiet önskar att idrottsrörelsen tar ett större ansvar för att visa upp att vi, oavsett funktionshinder, kan bli framstående idrottare. Idag kan man inte få pris som årets idrottare av Idrottsakademin, och Paralympics arrangeras som ett separerat evenemang till OS. Miljöpartiet vill se en ökad integrering av idrottens ordinarie verksamhet och det som idag kallas handikappidrott.

Stockholm den 1 oktober 2009

Mehmet Kaplan (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Mikael Johansson (mp)

Ulf Holm (mp)

Helena Leander (mp)

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (5)