med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla räddningsskolan i Skövde i statens ägo.

Motivering

Dagens mångfasetterade samhälle kräver, även om det inte finns någon hotbild mot vårt land, att vi ständigt har en viss säkerhets- och krisberedskap. Det är angeläget att utbildning i samhällets säkerhet bedrivs på flera håll i landet, så att man kan rekrytera på ett effektivt och bra sätt.

Räddningsskolan i Skövde ligger där en stor del av Sveriges befolkning bor. Inom en radie på 25 mil bor ca 40 % av landets invånare, dvs. omkring 3,5 miljoner människor. Det innebär att räddningsskolan kan rekrytera bland många människor och att man undviker långa resor vid utbildningar.

Räddningsskolan i Skövde är världsledande när det gäller brand och släckning med och i kemikalier. Det är en kunskap som är värdefull, inte minst för kemikalieindustrin på västkusten, som är beroende av denna unika spetskompetens. Räddningstjänsterna i Göteborg, med alla dess anläggningar för olja och kemikalier, har ett stort och nära samarbete med räddningsskolan i Skövde.

I Skövde finns ett av Europas bästa övningsfält som också är miljöcertifierat, där bl.a. allt släckvatten går direkt till det kommunala reningsverket.

I propositionen anges citat: Verksamheterna vid skolorna i Rosersberg och Skövde bör avvecklas snarast möjligt. I ett annat underlag anges att privata intressen ska kunna ta över utbildningen.

Vi oroas av att underlagen för detta ställningstagande är undermåligt. Det finns inte i propositionen någon genomtänkt plan för hur det ska gå till, vilket är helt otillfredsställande. Vi kräver att räddningsskolan i Skövde behålls i statlig ägo tills en grundlig utredning om vårt lands behov av utbildning på området samt effekterna av ett alternativ till nedläggning genomförts.

Det är viktigt att räddningsskolorna samarbetar med andra aktörer; detta görs redan på ett bra sätt vid räddningsskolan i Skövde. Det gäller såväl kommunala förvaltningar som myndigheter, exempelvis Vägverket, länsstyrelsen, Banverket och polisen. Även landstinget och olika näringslivsorganisationer finns med som aktörer. Men grunden är att det är staten som äger räddningsskolan.

Vi anser att det är staten som ska äga och driva verksamheter som är av avsevärd betydelse för vårt lands skydd och säkerhet, och vi anser därmed att staten ska vara huvudman för samtliga räddningsskolor även i fortsättningen.

Stockholm den 1 april 2008

Monica Green (s)

Urban Ahlin (s)

Carina Ohlsson (s)

Patrik Björck (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Phia Andersson (s)

Kenneth G Forslund (s)

Christina Oskarsson (s)

Jörgen Hellman (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Hans Olsson (s)

Jennie Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-04-02 Bordläggning: 2008-04-03 Hänvisning: 2008-04-04
Yrkanden (2)