Statens biografbyrå

Motion 2006/07:Kr214 av Magdalena Andersson (m)

av Magdalena Andersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om s.k. babybio.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Statens biografbyrå.

Motivering

Det förekommer s.k. babybio på olika håll i Sverige. Föräldralediga mammor och pappor kan på dagtid ta med sig baby och barnvagn på ordinarie bioföreställningar. Enligt Statens biografbyrå kan detta med babybio i vissa fall vara olagligt, eftersom de åldersgränser som gäller för många filmer även ska tillämpas på nyfödda barn som ligger och sover i vagn eller som vaggas i en förälders famn.

Lagar ska vara förankrade i verkligheten om de ska vara trovärdiga och respekteras av oss alla. Det är därför hög tid att lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram ses över, så att föräldralediga mammor och pappor kan ta med bebisar i vagn även på barnförbjudna filmer och filmer med elvaårsgräns.

Den svenska filmcensuren har funnits sedan 1911, och lagbestämmelserna finns i lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram, SFS 1990:886. Framställningen i en film eller ett videogram ska vara granskad och godkänd av Statens biografbyrå innan den får visas vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning, främst biografföreställningar. Undantagna är television, kabel- och satellitsändning; film/video på mässor, utställningar och sportevenemang; dokumentärfilm på museer och reklamfilm.

Både samhället och censuren har förändrats sedan 1911. Biografbyråns verksamhet inriktar sig, enligt Biografbyråns egen hemsida, i huvudsak på att göra bedömningar för åldersgränser. Klipp eller förbud för offentlig visning tillgrips knappast alls längre.

Under 1993 fick Kulturdepartementet ett utredningsförslag om att införa en ny högsta åldersgräns, 18 år, samtidigt som förhandsgranskning för vuxna skulle avskaffas, men några ändringar i regelverket föreslogs inte.

Chefen för Statens biografbyrå sade i en intervju i Riksdag & Departement, nr 2 2004, att det finns anledning att radikalt ändra inriktning på filmcensuren för vuxna. Lagstiftningen måste ses över. Jag skulle gärna se att en bred förutsättningslös utredning, en traditionell SOU, granskade vår verksamhet, säger dess chef, som dessutom upplever filmcensuren som en total anakronism1.

Min uppfattning är att tiden nu är mogen att följa chefen för Statens biografbyrås eget förslag. Regeringen bör därför överväga Statens biografbyrås framtid.

Stockholm den 24 oktober 2006

Magdalena Andersson (m)


[1]

Nationalencyklopedin: anakronis´m subst. ~en ~er
företeelse som är logiskt otänkbar i givet tidssammanhang.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (2)