Statens institutionsstyrelse

Motion 1992/93:So201 av Hugo Bergdahl (fp)

av Hugo Bergdahl (fp)
Den 15 december 1992 fattade riksdagen beslut om
inrättande av Statens institutionsstyrelse. Beslutet innebar
ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom
ungdomsvård och missbrukarvård. Det finns nu anledning
att aktualisera Västerås stad som säte för den nya statliga
myndigheten.
Det är mer än ett decennium sedan riksdagen fattade
beslut om nedläggning av Västmanlands flygflottilj (F1) i
Västerås. I samband med beslutet uttalade riksdagen att
Västmanland skulle kompenseras för de statliga
arbetstillfällen som då gick förlorade.
Västerås stad har alltsedan 1960-talet dränerats på
statliga verksamheter. Staden behöver varje tillskott av
kvalificerad förvaltning, inte minst för att bredda
rekryteringsbasen för näringslivet i övrigt.
Västerås stad uppfyller högt ställda krav på ett väl
utbyggt samhällsliv i vid mening -- allt från god
boendemiljö, goda kommunikationer, närhet till god
kommersiell service, ett rikt kultur- och idrottsutbud och
vacker natur. Hög teknisk kompetens, internationell
influens och tillgång till kreativ forskningsmiljö är andra
positiva faktorer. Västerås kan genom sin storlek erbjuda
nya verksamheter och tillkommande personal en god
livsmiljö.
Under 1990-talet kommer regionernas betydelse att öka.
Västerås är en dynamisk tillväxtmotor i Mälarregionen. I
tider av lågkonjunktur och hög arbetslöshet är satsningar på
regionerna av yttersta värde, inte minst för den allmänna
framtidstron hos innevånare och näringsliv.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering av Statens
institutionsstyrelse till Västerås.

Stockholm den 11 januari 1993

Hugo Bergdahl (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)