Statistiska centralbyrån SCB

Motion 2004/05:Fi221 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Statistiska centralbyrån ges i uppdrag att i enlighet med vad som Riksrevisionen anfört åstadkomma en klar uppdelning mellan anslags- och intäktsfinansierad verksamhet.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Statistiska centralbyrån skall ha en ökad grad av avgiftsfinansiering.

Motivering

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för den sektorsövergripande officiella statistiken och samordnar det statistiska systemet. SCB är en bland många statliga myndigheter som vid sidan av sina anslagsfinansierade myndighetsuppgifter bedriver avgiftsbelagd uppdragsverksamhet. Sedan mitten av 1990-talet har uppdragsverksamheten utgjort cirka hälften av den totala omslutningen.

Uppdragsverksamheten är organisatoriskt integrerad med anslagsverksamheten. De flesta avdelningar på SCB har blandfinansiering.

Moderaterna har regelbundet ifrågasatt omfattningen av vad som skall ingå i begreppet officiell statistik. Vi anser att SCB:s myndighetsuppgifter bör begränsas, inte minst för att begränsa många företagsadministrativa bördor. För att säkerställa efterfrågan är det därför rimligt att eftersträva en ökad grad av avgiftsfinansiering.

Riksrevisionen har nyligen presenterat en granskningsrapport, 2004:8 Insyn i SCB:s avgiftsbelagda verksamhet. I den rapporten framgår det med all tydlighet att mycket finns att göra.

 • Riksrevisionens slutsats är att förutsättningarna för insyn i SCB:s uppdragsverksamhet är begränsade. Förklaringarna till detta står bl.a. att finna i regeringens styrning och uppföljning samt SCB:s sätt att organisera sin verksamhet.

 • Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bl.a. definiera det statliga åtagandet i SCB:s uppdragsverksamhet, förtydliga uppdraget till SCB, se över och förtydliga kraven på information om verksamheten samt klargöra vilka principer som skall gälla för myndighetens prissättning.

Dessutom konstaterar Riksrevisionen att

 • SCB skall hantera flera uppgifter och en blandad finansiering.

 • Uppdraget till SCB ger utrymme för tolkningar.

 • Regeringen har få krav på information om uppdragsverksamheten.

 • Full kostnadstäckning och ekonomisk åtskillnad är inte säkerställd.

 • Det är oklart om olika tjänster eller kundgrupper ger full kostnadstäckning.

 • SCB:s prissättning är svår att genomlysa.

 • Avgiftssamråden ger inte garantier för rätt pris på tjänsterna.

Vi anser därför att Riksrevisionens granskningsrapport kan ligga till grund för ett genomgripande revideringsarbete för SCB.

Stockholm den 29 september 2004

Mikael Odenberg (m)

Gunnar Axén (m)

Tomas Högström (m)

Cecilia Widegren (m)

Ulf Sjösten (m)

Lennart Hedquist (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (2)