Statistiska centralbyrån

Motion 2004/05:Fi267 av Gunnar Andrén och Eva Flyborg (fp)

av Gunnar Andrén och Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Statistiska centralbyråns allmänna inriktning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnads- och intäktsfördelningen inom Statistiska centralbyrån.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om underlåtenhet att för riksdagen klargöra vilka åtgärder den avser att vidta med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rap­porten RiR 2004:8.

Motivering

Riksrevisionen har granskat Statistiska centralbyråns uppdragsverksamhet. Rapporten publicerades den 22 april 2004 och överlämnades då till regeringen. Riksrevisionens styrelse beslutade vid prövningen av Riksrevisionens rapport att inte sända denna vidare till riksdagen eftersom något direkt lagstiftningsbehov inte förelåg och styrelsen tog det för givet att regeringen i årets budgetproposition skulle återkomma och efterkomma riksrevisionens förslag. Så har märkligt nog emellertid inte skett. Det är bakgrunden till denna annars - om regeringen följt riksrevisionens förslag - obehövliga men nu angelägna motion.

Vi avstår här från att redogöra för Riksrevisionens iakttagelser. De finns dokumenterade i RiR 2004:8. Riksrevisionens rekommendationer (sidorna 88-89) är väl sammanfattade i punktform, inte minst vad gäller uppdragsverksamheten, vars omfattning av hela SCB-verksamheten numera är mycket betydande, där intäkts- och kostnadsfrågorna har både företagsekonomiska och konkurrensmässiga aspekter.

Riksrevisionen påtalade, mot bakgrund av riksdagens beslut att SCB:s verksamhet, publikationer och tillkännagivanden skall präglas av tillförlitlighet, att regeringen bör förtydliga SCB:s uppdrag, skapa bättre förutsättningar för insyn i uppdragsverksamhetens innehåll och klargöra vilka principer som skall gälla för myndighetens prissättning samt uppföljning och kontroll av hur SCB sätter sina avgifter och om verksamheten bedrivs med full kostnadstäckning.

Regeringen har på alla dessa punkter underlåtit att efterkomma Riksrevisionens rekommendationer. Huruvida detta beror på att regeringen inte delar Riksrevisionens åsikter eller på andra grunder inte avser följa vad Riksrevisionen sagt, är omöjligt att veta. Under alla förhållanden är det värt klander att inte underrätta riksdagen om vilka åtgärder regeringen avser vidtaga i anledning av Riksrevisionens rapport. Det avser vi nu att riksdagen skall ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2004

Gunnar Andrén (fp)

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (3)