Statlig borgen för körkortslån

Motion 2008/09:T251 av Hans Rothenberg och Rolf K Nilsson (m)

av Hans Rothenberg och Rolf K Nilsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en modell för borgen för körkortslån.

Motivering

Idag tar allt färre ungdomar körkort i samband med att de fyller 18 år. Att inneha körkort öppnar många möjligheter vad gäller flexibilitet och inte minst att kunna vara tillgänglig på arbetsmarknaden. Kostnaden för att ta körkort har ökat kraftigt de senaste åren, vilket bidragit till att många väntar med att ta detsamma med allt vad det innebär av begränsningar på arbetsmarknaden. Ett problem med att många dröjer med att ta körkort är att man senare i livet, trots måhända högre inkomster, har en större försörjningsbörda, varför kostnaden då kan vara väl så betungande. Dessutom kan detta sammanfalla med finansiering av de egna barnens körkort.

Samtidigt är det tyvärr ett känt faktum att ungdomars genomsnittliga debut på arbetsmarknaden som heltidsförsörjning idag ligger närmare 28 års ålder, att jämföra med början på 1980-talet då motsvarande debutålder var drygt 20 år. I enlighet med arbetslinjen ligger det därför såväl i den enskildes som i samhällets intresse att så många människor som möjligt har körkort och därmed kan vara mer tillgängliga att komma ut i arbetslivet för den egna försörjningen.

Dagens arbetsmarknad erbjuder allt större arbetsregioner och ställer ökade krav på den enskilde arbetstagarens rörlighet, varför många arbeten kräver att man har körkort. Det är därför angeläget att så många som möjlighet har tillgång till körkort för att svara upp emot denna verklighet. Att vara utan körkort är på många sätt att vara i utanförskap med begränsningar till arbetsmarknaden och minskad personlig flexibilitet. Med ett förlegat uttryck kan man säga att innehav av körkort idag blivit en klassfråga. Körkortsutbildningen kan därför jämföras med högre utbildning som det finns väl utbyggda finansieringssystem för.

För att få fler unga att inom rimlig tid klara av sin förarutbildning bör regeringen därför se över möjligheten till särskilda körkortslån. Dessa inbegriper att staten garanterar borgen för den som via bank eller annan privat finansiering tar lån för att finansiera sitt körkort. Modellen med körkortslån kan lämpligen gälla för den som tar sitt körkort innan 25 års ålder och skall inte innebära en kostnad för staten utan vara förenad med tydliga villkor, såsom att förarutbildningen klaras av inom rimlig tid och omfattas av tydliga återbetalningsvillkor.

Stockholm den 1 oktober 2008

Hans Rothenberg (m)

Rolf K Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)