Statlig finansiering av läkarutbildningen vid Örebro universitet

Motion 2016/17:215 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullfinansiera läkarutbildningen vid Örebro universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbildning av läkare i Sverige sker vid sju universitet, nämligen vi Göteborgs universitet, Karolinska Institutet i Stockholm, Linköpings universitet, Lunds Universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Eftersom läkarutbildning är en nationell angelägenhet följer också statlig finansiering men denna är inte likvärdig för samtliga universitet.

Undantaget är läkarutbildningen vid Örebro universitet som enbart har statlig finansiering motsvarande 50 procent av utbildningsvolymen. Därmed finansierar staten hälften av de 160 utbildningsplatser som finns vid läkarutbildningen vid Örebro universitet.

För att utbildningen 2011 skulle komma igång vid Örebro universitet gjordes en överenskommelse med staten om att universitetet genom omprioriteringar själv skulle bidra med medel de första åren. Så har också skett, men i januari 2017 går utbildningen in på sitt sjunde år och fortfarande lyser regeringens totalansvar för finansieringen med sin frånvaro. Det blir allt mer orimligt att staten drar sig undan ansvaret för att fullfinansiera läkarutbildningen vid ett av Sveriges lärosäten.

Allt sedan starten 2011 har läkarutbildningen vid Örebro universitet drivits mycket framgångsrikt och de första studenterna utexaminerades i våras. I Medicine Studerandes Förbunds senaste utvärdering av läkarutbildningarna i landet fick Örebro universitet högsta betyg för både de praktiska och de teoretiska delarna av programmet.

Idag råder det läkarbrist i vårt land. Sverige är beroende av andra länders utbildningsplatser. Mer än hälften av alla nya svenska läkarlegitimationer går till läkare som är utbildade i andra länder, däribland svenska läkarstudenter som sökt sig utomlands för att skaffa sig en läkarutbildning. Det borde vara en självklarhet att Sverige självt tar ansvar för sin läkarförsörjning.

Örebro universitet medverkar aktivt till att långsiktigt lösa utbildnings- och rekryteringsbehovet av läkare. Samtidigt är det svårt att se logiken i att andra lärosäten erhåller full ekonomisk ersättning så att dessa kan bygga ut sina läkarutbildningar ytterligare, medan läkarutbildningen vid Örebro universitet enbart är finansierad till hälften.

Under 2015 har remissvaren på utredningen För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) inkommit. Ett av förslagen i utredningen är att förlänga läkarutbildningen med ytterligare en termin och att läkarexamen ska utgöra underlag för legitimation. AT-tjänstgöring som finns idag tas bort. Utredningens förslag innebär att läkarutbildningen i vårt land kommer att genomgå en stor förändring.

Örebro universitet har sedan utredningen presenterades 2013 förklarat sig vara redo att utveckla en förnyad och moderniserad sexårig utbildning, för att läkarutbildningen till att långsiktigt möta rekryteringsbehovet av läkare. Utbildningen är ett viktigt bidrag till att lösa många utmaningar inom den svenska hälso- och sjukvården. Staten bör därför fullt finansiera samtliga läkarutbildningsplatser i Sverige på ett likvärdigt sätt.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)