Statlig finansiering av läkarutbildningen vid Örebro universitet

Motion 2017/18:1008 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett likvärdigt statligt ansvar för finansieringen av den läkarutbildning som bedrivs vid landets universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbildning av läkare är en nationell angelägenhet och därmed är det logiskt att staten också står för finansieringen. Så sker också vid sex av landets sju universitet som utbildar läkare. Enda undantaget är Örebro universitet som enbart har statlig finansiering motsvarande 50 procent av utbildningsvolymen. Staten finansierar därmed hälften av de 160 utbildningsplatser som finns vid läkarutbildningen vid Örebro universitet.

Förklaringen till att Örebro universitet missgynnas hänger samman med en överenskommelse där Örebro universitet tillsammans med Örebro läns landsting och Örebro kommun lovade att bidra med medel de första åren för att utbildningen skulle komma igång 2011. 

I januari 2018 går läkarutbildningen in på sitt åttonde år och fortfarande har inte staten tagit sitt totalansvar för finansieringen. Det blir allt mer orimligt att staten drar sig undan ansvaret för att fullfinansiera läkarutbildningen vid ett av Sveriges lärosäten.

Allt sedan starten 2011 har läkarutbildningen vid Örebro universitet bedrivits mycket framgångsrikt med goda omdömen och högsta betyg vid utvärderingar för både de praktiska och de teoretiska delarna av programmet, och våren 2016 utexaminerades de första läkarstudenterna.

Läkare är en bristvara i vårt land, vilket bl a lett till långa vårdköer med orimligt långa väntetider till både undersökning och behandling vid våra sjukhus och vårdcentraler. Örebro universitet medverkar aktivt till att långsiktigt lösa utbildnings- och rekryteringsbehovet av läkare.

Samtidigt är det ingen hemlighet att Sverige i praktiken gjort sig beroende av andra länders läkarutbildningar. Mer än hälften av alla nya svenska läkarlegitimationer går till läkare som är utbildade i andra länder, däribland svenska läkarstudenter som sökt sig utomlands för att skaffa sig en läkarutbildning.

Det borde vara en självklarhet att Sverige självt tar ansvar för sin läkarförsörjning och att den svenska statens finansiering sker på ett likvärdigt sätt till samtliga lärosäten i landet.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)