Statlig pension till äldre invandrare

Motion 1997/98:Sf221 av Catharina Elmsäter-Svärd och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Catharina Elmsäter-Svärd och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Äldre invandrare som i dag har socialbidrag som enda uppehälle, utgör en allt större ekonomisk börda för kommunerna. Skall kommunernas ekonomi urholkas alltmer p.g.a. ökade socialbidrag till grupper som egentligen borde kompenseras av staten?

Kommuner med invånare som har invandrarbakgrund kompenseras i stort i dag av staten för sina extra kostnader genom särskilda statsbidrag. Problem uppstår dock i de sammanhang där individer, som antingen kommit i sen ålder till Sverige eller bott länge i vårt land, utan att ha haft möjlighet till egen försörjning, inte erhåller någon annan försörjningsform än just socialbidrag. Detta gäller samtliga berörda kommuner i allmänhet, men drabbar särskilt kommuner som har en stor andel invandrare.

Arbetslösheten i stort har till mycket stor del drabbat just personer med invandrarbakgrund. Detta medför att en allt större grupp i framtiden kommer att hamna i motsvarande situation, dvs. tvingas att leva på socialbidrag. Kommunerna sitter och kommer att sättas i en allt svårare ekonomisk situation, om inte staten tar sitt ansvar för detta.

Arbetslösheten är ett statligt ansvar. Pensionsåtagandet är ett statligt ansvar. Dessutom är det riksdagen som beslutar om inriktningen för invandrar- och flyktingpolitiken. Det naturliga vore att staten tog över ansvaret att betala ut någon form av pension till de äldre medborgarna med invandrarbakgrund, som annars skulle behöva socialbidrag för sitt uppehälle.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betalningsansvaret för äldre invandrare.

Stockholm den 2 oktober 1997

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (2)