Statligt ägande i Sunpine

Motion 2018/19:633 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra det indirekta statliga ägandet i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

International council for clean transportation har identifierat att systemutsläppen av växthusgaser från användandet av HVO baserad på tallolja är 8 % högre än motsvarande utsläpp för fossil diesel. HVO som tillverkats av tallolja är skattebefriad för svensk vägtransportsektor i syfte att stimulera användningen för att reducera utsläppen av växthusgaser. Hade motsvarande mängd fossil diesel av miljöklass 1 sålts hade skatteinkomsten ökat med 5,73 kr/liter enligt 2017 års skattesats. Att skattebefria ett specifikt alternativ i syfte att reducera utsläpp av växthusgaser, när det i själva verket ökar desamma, är kontraproduktivt. Dessutom är svenska staten, via det statliga bolaget Sveaskog, delägare i produktionskedjan genom delägarskap i Sunpine.

Staten bör därför ålägga Sveaskog att avyttra sitt innehav i Sunpine. Enligt den nyligen beslutade klimatlagstiftningen kan staten svårligen äga andelar i ett företag som spär på utsläpp av växthusgaser relativt motsvarande fossila alternativ.

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/RED-II-Analysis_ICCT_Working-Paper_05052017_vF.pdf

Dennis Dioukarev (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)