Statligt fritidsbåtsregister och båtskatt

Motion 2005/06:Sk343 av Karin Enström (m)

av Karin Enström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte införa ett statligt fritidsbåtsregister.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte införa båtskatt.

1Yrkande 1 hänvisat till TU.

Motivering

Sverige är ett av världens båttätaste länder. Att kunna komma ut på sjön och ut i skärgården är för många svenskar en självklarhet men också ett välbehövligt andningshål. Många sparar och snålar för att ha råd att ha kvar sin fritidsbåt och därmed möjligheten till en aktiv fritid i den fantastiska miljö som Sveriges sjöar och skärgård erbjuder. 2004 gjorde SCB en undersökning, Båtlivsundersökning 2004. Det är den första som presenterats på över 20 år. Där visar det sig att i hushåll med familjemedlemmar i åldern 20–74 år äger ca 600 000 hushåll en eller flera fritidsbåtar. Sammanlagt äger de svenska hushållen som undersökningen baseras på ungefär 718 000 fritidsbåtar.

Enligt båtlivsundersökningen disponerade eller vistades 1,8 miljoner svenskar i åldrarna 18–74 år i fritidsbåt under perioden första maj till sista september 2004. Över 30 % av Sveriges vuxna befolkning åkte egen, eller annans, båt under sommarmånaderna. Den främsta anledningen till att man ger sig ut med båt är naturupplevelsen. 65 % av de tillfrågade i båtlivsundersökningen angav nämligen att naturupplevelsen är mycket viktig. Därefter kommer frihetsupplevelsen. Statistikuppgifterna styrker det faktum de allra flesta kan hålla med om att båtliv är en väsentlig del av svenskarnas yrkes- och fritidsliv.

Regeringen fortsätter att driva frågan om ett nytt statligt fritidsbåtsregister i höstens budgetproposition. Sjöfartsverket redovisade 2003 regeringens uppdrag att se över förutsättningarna för ett eventuellt införande av ett fritidsbåtsregister, och deras slutsats var att en obligatorisk ansvarsförsäkring med tillhörande register bör införas. Betänkandet har remissbehandlats och utfallet var splittrat.

Det finns redan i dag ett frivilligt båtregister hos Stöldskyddsföreningen som tycks fungera mycket bra. Det som staten kan tänkas vilja ha ett eget register till är för att beskatta båtägare. Båtägare betalar redan i dag dryga bensin- och dieselskatter. Sverige behöver färre skatter inte fler. Resonemanget om att annan egendom beskattas skulle vara ett argument för att även beskatta båtar är fel. Det är snarare så att dessa skatter också borde avskaffas.

Fritidsbåtar skapar mervärden för Sverige. Statens inkomster från fritidsbåtarna överstiger vida utgifterna varför en båtskatt alltså är både onödig och principiellt felaktig. Sverige har otroligt rikt båtliv som än så länge utövas av människor i alla inkomstlägen, och att belasta båtlivet med ännu fler pålagor gör att allt färre har råd att delta. En sådan utveckling vore mycket olycklig.

Stockholm den 28 september 2005

Karin Enström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (2)