Statsbidrag till förbundet Humanisterna

Motion 2008/09:Kr218 av Tommy Ternemar (s)

av Tommy Ternemar (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över principerna för stöd till trossamfunden på ett sådant sätt att förbundet Humanisterna får del av det statliga stödet.

Motivering

Religiösa samfund erhåller statsbidrag för sin verksamhet enligt lagen om stöd till trossamfund (1999:932). Förbundet Humanisterna erhåller dock inte något statsbidrag. Motiveringen är att förbundet inte ägnar sig åt verksamhet med teistisk inriktning, dvs. dyrkan av en gudom.

Humanisterna kan jämföras med buddismen som är en religion utan gud och som trots detta erhåller statsbidrag. I länder som Norge, Belgien och Holland erhåller motsvarande humanistiska förbund statsbidrag.

Humanisterna får ständigt nya medlemmar och växer med flera nya medlemmar per dag. Förbundet behövs för att väcka debatt och erbjuda ett alternativ till annan religiös verksamhet. Förbundet behöver stöd för att försvara idén om den sekulära staten som grund för demokratin och alla de friheter och skyldigheter som följer med denna styrelseform.

Stockholm den 29 september 2008

Tommy Ternemar (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)