Statsbidraget till En bok för alla

Motion 2007/08:Kr295 av Louise Malmström och Jan Björkman (s)

av Louise Malmström och Jan Björkman (s)
s45101

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla statsbidraget till En bok för alla.

Motivering

En bok för alla har under nästan trettio år bedrivit läsfrämjande verksamhet på statens uppdrag. I praktiken har det inneburit en anpassad bokutgivning och ett aktivt deltagande i olika läsfrämjandeprojekt som till exempel Läs för mig, pappa. Många bibliotek har delat ut titlar från En bok för alla som bokpresent för att uppmuntra barn och föräldrar att läsa mera. Titlar från En bok för alla har också varit stommen i uppbyggnaden av många arbetsplatsbibliotek som annars inte hade varit möjliga att bygga upp.

Nu föreslår regeringen att En bok för alla inte längre ska få något ekonomiskt stöd. Inte ens stödet till barnboksutgivningen vill man behålla, trots att 19 av 25 remissinstanser är negativa till förslaget.

Läsande är och har alltid varit en klassfråga. En bok för alla har varit ett sätt att försöka bryta klassmönstret. Nu överges de läsovana till förmån för förlagens kommersiella verksamhet. Delaktighet och tillgänglighet är inte längre nyckelord i bildningsverksamheten. Regeringen bedriver en politik som ger ökade klyftor.

Det handlar om tio miljoner kronor, vilket är väldigt lite pengar i statsbudgetsammanhang. Men det kommer att påverka många läsovana barn och vuxna. En bok för allas utgivning är bärande i en lång rad läsprojekt.

Stockholm den 3 oktober 2007

Louise Malmström (s)

Jan Björkman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)