Statsisbrytarna

Motion 2004/05:T264 av Krister Hammarbergh (m)

av Krister Hammarbergh (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ortsnamn på de svenska statsisbrytarna.

Motivering

Sedan sommaren 2003 har de svenska statsisbrytarna sin sommarförtöjningsplats vid LKAB:s gamla malmhamn i Luleå. Det innebär att isbrytarna har Luleå som hemmahamn, eftersom de opererar efter olika delar av kusten vintertid.

Varje fartyg har ett ortsnamn i aktern, i isbrytarnas fall står det Norrköping, en ort som isbrytarna sällan eller aldrig har orsak att besöka. Anledningen är att det är Sjöfartsverket som står som ägare till isbrytarna. Eftersom ägarens hemvist i detta fall är Norrköping så blir det också isbrytar­nas ortsbeteckning.

Det är svårt att motivera varför det skulle vara nödvändigt att ange ett annat ortsnamn på isbrytarna än de orter som de är stationerade på eller verkar vid. Identifieringen av fartygen skulle inte försvåras. Något tvivelsmål om ägarförhållande skulle knappast heller uppstå.

Varför den nuvarande ordningen råder är däremot svårare att förklara. Ortsnamnen på isbrytarna bör därför ändras till att gälla den ort där de har sin sommarförtöjningsplats.

Stockholm den 28 september 2004

Krister Hammarbergh (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)