Statsskuldsräntor m.m., Utgiftsområde 26

Motion 2003/04:Fi285 av Mats Odell m.fl. (kd)

av Mats Odell m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 till anslaget 92:1 Räntor på statsskulden 783 830 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit eller således 46 750 170 000 kr.

Utgiftsområdet

Utgiftsområdet omfattar utgifter för räntor på statsskulden och oförutsedda utgifter. Från och med 1998 ingår även Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.

Kristdemokraterna föreslår en ökad försäljning av statligt ägda företag under den kommande perioden med 30, 60 respektive 60 miljarder kronor mer än vad regeringen räknar med åren 2004–2006, vilket i kombination med de övriga sammantagna budgetsaldoförändringar som är resultatet av Kristdemokraternas budgetalternativ för samma period minskar upplåningsbehovet jämfört med regeringens politik.

Över treårsperioden beräknas statsskulden med Kristdemokraternas politik minska med ca 84,4 miljarder kronor jämfört med Socialdemokraternas politik där statsskulden ökar med 66,1 miljarder kronor. Skillnaden på ca 150 miljarder kronor motsvarar skillnaden i försäljningsinkomster.

Den positiva effekten på statsskuldsräntorna till följd av Kristdemokraternas budgetpolitik gör att ramen, enligt regeringens i budgetpropositionen redovisade kalkylräntor, kan minskas med 783,83 miljoner kronor år 2004 och året därefter med 3 953 miljoner kronor. För år 2006 kan ramen minskas med 7 139 miljoner kronor. Hänsyn har då tagits till att försäljningarna som helhet inte kan göras i början av respektive år. För år 2004 antas att försäljningarna, räknat som genomsnitt, kan äga rum vid halvårsskiftet, och för 2005 och 2006 vid skiftet mellan första och andra kvartalet. Vidare har budgeterats att statens inkomster av aktier (Inkomsttitel 2411) kommer att minska med 900 miljoner kronor år 2005 och 3 200 miljoner kronor år 2006. Detta framgår och redovisas även i Kristdemokraternas budgetmotion samt skattemotion för perioden 2004–2006.

Stockholm den 7 oktober 2003

Mats Odell (kd)

Stefan Attefall (kd)

Olle Sandahl (kd)

Annelie Enochson (kd)

Per Landgren (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Maria Larsson (kd)

Lars Lindén (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)